Διαδρομή Αειφορίας Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς


Δημιουργούνται νέα πράσινα προϊόντα για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Εξελίσσεται η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ,θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, σε ένα κέντρο R&D για πράσινες επενδύσεις και πρακτικές.

Ιδρύεται ο τομέας της Πράσινης Επιχειρηματικότητας, ο οποίος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις Εργασίες Πράσινης Τραπεζικής.

Εγκρίνεται από το Δ.Σ. η αναθεωρημένη περιβαλλοντική πολιτική, με έμφαση στην πράσινη τραπεζική και την αειφόρο ανάπτυξη.


Εγκρίνεται από το Δ.Σ. η στρατηγική για την Κλιματική Αλλαγή.Καθορίζεται συνεργάτης Green Banking σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την πράσινη επιχειρηματικότητα.

Ορίζεται μέλος του Δ.Σ. ως υπεύθυνος για περιβαλλοντικά θέματα.

Ξεκινάει το climabiz (2010 - 2012), το δεύτερο συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE της Τράπεζας Πειραιώς.

Ορίζεται Συντονιστής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε κάθε Κατάστημα και Κτήριο Διοίκησης.

Εκπαιδεύονται 2.500 εργαζόμενοι σε θέματα πράσινης τραπεζικής.

Πιστοποιείται το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας (EMS) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001 και EMAS.