Διαδικασία υποβολής του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1

Υπόχρεα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) για την υποβολή του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 στην Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εφεξής «η Εταιρεία») και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τις διατάξεις του ν.3556/2007, όπως ισχύει, είναι τα ακόλουθα:

1. μέτοχοι της Εταιρείας

α) σε περίπτωση που, απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου, αποκτούν ή διαθέτουν μετοχές της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, και λόγω αυτής της απόκτησης/διάθεσης το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχουν, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3. Την υποχρέωση αυτή έχει και όποιος καθίσταται μέτοχος για πρώτη φορά εφόσον με την απόκτηση αυτή φθάνει ή υπερβαίνει τα σχετικά όρια. Η συγκεκριμένη υποχρέωση υφίσταται: i) ως προς το σύνολο των μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ii) ως προς κάθε επιμέρους κατηγορία μετοχών με δικαιώματα ψήφου.                         

β) σε περίπτωση που το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου τους στην Εταιρεία φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3, ως αποτέλεσμα εταιρικών γεγονότων που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει απόκτηση ή διάθεση μετοχών της Εταιρείας,

γ) υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου άνω του 10%, κάθε φορά που επέρχεται μεταβολή στο ποσοστό τους ίση ή μεγαλύτερη από 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία, ως αποτέλεσμα απόκτησης ή διάθεσης μετοχών της Εταιρείας με δικαιώματα ψήφου ή λόγω εταιρικών γεγονότων που μεταβάλλουν την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία.

2. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που, απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου, δικαιούται να αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώματα ψήφου στην Εταιρεία στις εκ του άρθρου 10 του ν.3556/2007 οριζόμενες περιπτώσεις (π.χ. ενεχυρίαση των δικαιωμάτων ψήφου, παροχή πληρεξουσιότητας με αντικείμενο την κατά τη διακριτική ευχέρεια των πληρεξουσίου ενάσκηση των δικαιωμάτων ψήφου κλπ.), όταν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που δικαιούται να αποκτά, να διαθέτει ή να ασκεί, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3%.

3. κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποκτά ή διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα μέσω τρίτου, χρηματοπιστωτικά μέσα:

α) τα οποία κατά τη λήξη τους παρέχουν στον κάτοχο, σύμφωνα με επίσημη συμφωνία, είτε το άνευ όρων δικαίωμα απόκτησης είτε τη διακριτική ευχέρεια ως προς το δικαίωμα απόκτησης μετοχών της Εταιρείας, οι οποίες ενσωματώνουν δικαιώματα ψήφου και έχουν ήδη εκδοθεί.

β) που δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο α’) ανωτέρω αλλά τα οποία αναφέρονται σε μετοχές για τις οποίες γίνεται λόγος σε αυτό το στοιχείο και έχουν οικονομική επίπτωση αντίστοιχη με εκείνη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αναφέρονται σε αυτό είτε παρέχουν δικαίωμα φυσικού διακανονισμού είτε όχι όταν το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 1/3, 50% και 2/3 ή σημειώνει μεταβολή ίση προς ή μεγαλύτερη του 3%.

 

4. κάθε πρόσωπο, όταν ο αριθμός των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που κατέχει άμεσα ή έμμεσα, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 1 και 2 ανωτέρω, αθροιζόμενος με τον αριθμό των δικαιωμάτων ψήφου που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία κατέχει άμεσα ή έμμεσα σύμφωνα με την περίπτωση 3, υπερβαίνει ή κατέρχεται των εκεί αναφερομένων ορίων.

Το πρόσωπο που έχει προβεί ήδη σε ενημέρωση για τα δικαιώματα ψήφου που έχουν σχέση με χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την περίπτωση 3 προβαίνει εκ νέου σε ενημέρωση, όταν αποκτήσει τις υποκείμενες μετοχές και, λόγω αυτής της απόκτησης, ο συνολικός αριθμός δικαιωμάτων ψήφου από μετοχές που έχουν εκδοθεί από την Εταιρεία έχει φθάσει ή έχει υπερβεί τα όρια που αναφέρονται στην περίπτωση 1.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται με την υποβολή του σχετικού Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1, νομίμως υπογεγραμμένου, ταυτόχρονα στην Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, από την ημερομηνία, κατά την οποία το υπόχρεο πρόσωπο:

α) πληροφορείται την απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου/χρηματοπιστωτικών μέσων, ή

β) λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες, όφειλε να έχει πληροφορηθεί την απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου/χρηματοπιστωτικών μέσων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κατά την οποία πραγματοποιείται η απόκτηση ή διάθεση των δικαιωμάτων ψήφου/χρηματοπιστωτικών μέσων, ή

 γ) ενημερώνεται σχετικά με το εταιρικό γεγονός που μεταβάλει την κατανομή των δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρεία. Η γνωστοποίηση θα πρέπει να γίνεται για το χρηματοπιστωτικό μέσο στο οποίο έχει επέλθει η αλλαγή, με ταυτόχρονη αναφορά και σε όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που έχει στην κατοχή του το πρόσωπο, άσχετα αν δεν παρουσιάζουν μεταβολή τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται:

◾ στην Πειραιώς Financial Holdings A.E. (Μητροπόλεως 9 - 105 57 Αθήνα) τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, και απευθύνεται στον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων κ. Ιωάννη Σγάγια (τηλ 210-3335039, fax 210-3335009, e-mail: SharesDept@piraeusholdings.gr), µε την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα µε το ν. 3556/2007" και

◾ στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απευθύνεται στη Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Τμήμα Διαρκούς Παρακολούθησης) µε την ένδειξη "Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα µε το ν. 3556/2007" ή αποστέλλεται είτε με φαξ στον αριθμό (210) 3377243 είτε με email στο tr1@cmc.gov.gr. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των αποστελλόµενων σελίδων. Η γνωστοποίηση συνοδεύεται από παράρτημα, το οποίο συμπληρώνεται από το υπόχρεο πρόσωπο και υποβάλλεται µόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Tο Έντυπο Γνωστοποίησης TR-1 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία είναι η αρμόδια αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης. Υπενθυμίζεται ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου προσώπου το οποίο ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις της.