Ενημέρωση Επενδυτών

€1,0820/01/2021
Σημαντικές Ημερομηνίες
19 Ιαν 2021 Τρίτη

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3864/2010, όπως ισχύει


19 Ιαν 2021 Τρίτη

Γνωστοποίηση σημαντικών αλλαγών στα δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το ν. 3556/2007, όπως ισχύει