piraeus financial holdings

Περιγραφή Ομίλου Πειραιώς

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. είναι χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χ.Α., και μητρική εταιρεία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Συνεπεία του εταιρικού μετασχηματισμού που ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2020, οι τραπεζικές δραστηριότητες αποσχίσθηκαν και εισφέρθηκαν σε μία νέα θυγατρική τράπεζα (Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ). Συγκεκριμένες μη τραπεζικές δραστηριότητες διατηρήθηκαν στη μητρική εταιρεία του Ομίλου, η οποία μετεξελίχθηκε σε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Πειραιώς Financial Holdings A.E.).

Η κυριότερη θυγατρική εταιρεία της Πειραιώς Financial Holdings που παράγει το 95% των εσόδων του Ομίλου, είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία με έδρα την Αθήνα και με περίπου 8,2 χιλ. εργαζομένους, παρέχει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών σε 6,2 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα. Το σύνολο ενεργητικού του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώθηκε στις 30.09.2023 στα €79,3 δισ.

Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα/ Σεπτέμβριος 2023

    Δάνεια μετά από προβλέψεις   €35,5 δισ.      Εργαζόμενοι   8,2 χιλ.
    Καταθέσεις   €58,4 δισ.      Πελάτες   6,2 εκατ.
    Καταστήματα   386      ΑΤΜ   2.042

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916. Σήμερα κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά στα δάνεια και στις καταθέσεις πελατών.

Η Τράπεζα δεσμεύεται να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο για την ελληνική οικονομία, υποστηρίζοντας έμπρακτα την οικονομική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια μέσα από εξειδικευμένες λύσεις και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς τους πελάτες της.

Κύριοι στόχοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι: α) η ενίσχυση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και η λειτουργική αποτελεσματικότητα για την παραγωγή διατηρήσιμης κερδοφορίας, β) η επέκταση του δανεισμού για τη στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, γ) η περαιτέρω μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και δ) η διατήρηση επαρκών κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 3ο τρίμηνο 2023, παράγοντας €0,21 κέρδη ανά μετοχή και 17,6% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλος συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και την ενίσχυση των εποπτικών του κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Η στρατηγική του Ομίλου για την ενίσχυση των προμηθειών αποφέρει καρπούς, καθώς αυξήθηκαν τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά 12% το 3ο τρίμηνο και 14% το 9μηνο, ενώ η επιδίωξη για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα, μείωσε τα κόστη του 3ου τριμήνου κατά 8% σε ετήσια βάση.

Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου φέτος οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,9%, αυξημένο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου αυξήθηκε κατά 4% ετησίως, με καθαρή πιστωτική επέκταση €830 εκατ. από την αρχή του έτους, αξιοποιώντας την ηγετική θέση του Ομίλου στην ανάληψη προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με μερίδιο αγοράς 40% σε νέες εκταμιεύσεις.

Καθώς το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα, η ισχύς του επιχειρηματικού μοντέλου και των ανθρώπων του Ομίλου γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Είναι βέβαιο ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα επιτύχει ή θα υπερβεί τους στόχους της για το 2023, δεδομένης της θετικής δυναμικής, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2024, διασφαλίζοντας παράλληλα το ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στη στήριξη των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα.