Πίνακας Mεταβολών Μετοχικού Κεφαλαίου

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Πειραιώς Financial Holdings ανέρχεται σε € 1.162.841.517,39 διαιρεμένο σε 1.250.367.223 κοινές μετοχές με ψήφο ονομαστικής αξίας €0,93 η καθεμία. Ο πιο κάτω πίνακας παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του Μετοχικού Κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings:

Έτος Μεταβολής

Απόφαση Γ.Σ.

Ποσό μεταβολής (χιλ.ευρώ)

Μετρητά
(χιλ. ευρώ)

Κεφαλαιοποίηση (χιλ.ευρώ)

Nέες μετοχές

Σύνολο μετοχών

Ονομ. αξία μετοχών (ευρώ)

Μετοχικό κεφάλαιο (χιλ.ευρώ)

1916 Σύσταση

28,5

28,5

-

100.000

100.000

0,28

28,5

1964 30/05/64

0,9

0,9

-

-

100.000

0,29

29.3

1969 28/06/69

146,7

-

146,7

500.000

600.000

0,29

176,1

1977 28/09/77

7,1

0,4

6,7

12.000

612.000

0,30

183,2

1978 23/03/78

61,1

61,1

-

204.000

816.000

0,30

244,3

1982a 02/11/82

330,5

-

330,5

-

816.000

0,70

574,7

1982b 02/11/82

191,6

191,6

-

272.000

1.088.000

0,70

766,3

1989 11/07/89

306,5

-

306,5

435.200

1.523.200

0,70

1.072,8

1990 10/12/90

92,0

92,0

-

130.560

1.653.760

0,70

1.164,8

1992 30/06/92

1.652,5

1.652,5

-

2.646.240

4.000.000

0,70

2.817,3

1996 20/05/96

26.764,5

12.677,9

14.086,6

4.400.000

8.400.000

3,52

29.581,8

1997 22/05/97

22.256,8

22.256,8

-

6.320.000

14.720.000

3,52

51.838,6

1998 30/04/98

65.432,1

55.064,4

10.367,7

18.580.000

33.300.000

3,52

117.270,7

1998 30/11/98

154.071,9

154.071,9

-

43.750.000

77.050.000

3,52

271.342,6

1999a 11/03/99

137.872,3

137.872,3

-

39.150.000

116.200.000

3,52

409.215,0

1999b 26/07/99

27.353,6

27.353,6

-

7.767.297

123.967.297

3,52

436.568,6

2000 30/05/00

110.893,6

110.736,4 (1)

157,2 (1)

43.190.187

167.157.484

3,28

547.462,2

2001 11/04/01

0,8

-

0,8

-

167.157.484

3,28

548.276,5

2002 10/06/02

-27.413,8

-

-

-8.357.875

158.799.609

3,28

520.862,7

2002 10/06/02

27.413,8

27.413,8

-

8.357.875

167.157.484

3,28

548.276,5

2003 07/11/03

271.672,6

270.372,8 (1)

1.299,8

30.420.617

197.578.101

4,15

819.949,1

2004 10/06/02

11.117,5

11.117,5

-

2.678.905

200.257.006

4,15

831.066,6

2005 18/10/05

193.865,4

192.207,8 (1)

1.657,6

16.653.425

214.870.434

4,77

1.024.932,0

2006 15/05/06

256.232,99

-

256.232,99

53.717.609

268.588.043

4,77

1.281.164,97

2006 16/05/05 15/05/06

7.665,3

7.665,3

-

1.606.988

270.195.031

4,77

1.288.830,3

2007 03/05/07

322.207,6

322.207,6

-

67.548.758

337.743.789

4,77

1.611.037,9

2007 16/05/05 15/05/06

6.939,4

6.939,4

-

1.454.798

339.198.587

4,77

1.617.977,3

2008 07/05/07

-49.644,0 (2)

-

-

-10.407.537

328.791.050

4,77

1.568.333,3

2008 07/05/08

3.589,3 (3)

3.589,3 (3)

-

752.478

329.543.528

4,77

1.571.922,6

2009 23/01/09

370.000,0

(4)

(4)

77.568.134

(4)

4,77

1.941.922,6

2009 30/04/09

32.097,3

(5)

32.097,3

6.728.991 34

336.272.519

4,77

1.974.019,9

2011 20/12/10

-1.503.138,2 (6)

-

-

-

336.272.519

0,30

470.881,8

2011 20/12/10

242.116,2

-

-

807.054.045

1.143.326.564

0,30

712.998,0

2011 23/12/11

380.000,0

(4)

(4)

1.266.666.666

(4)

0,30

1.092.998,0

2013 23/04/13

-308.698,2 (7)

-

-

-

114.332.657

0,30

784.299,8

2013 23/04/13

1.487.470,6(8)

(8)

-

4.958.235.294

5.072.567.951

0,30

2.271.770,4

2014 28/03/14

308.823,5

1.029.411.764

6.101.979.715

0,30

2.580.593,9

2014 21/05/14

 -370.000,0

(4)

(4)

77.568.134

 (4)

 4,77

 2.210.293.9

2014 21/05/14

 -380.000,0

(4)

(4)

1.266.666.666

 (4)

 0,30

 1.830.593,9

2015 15/11/15

-1.812.288,0

-

-

-

61.019.798

0,30

18.305,9

2015 15/11/15

2.601.649,0

1.921.649,0 (9)

-

8.672.163.482

8.733.183.280

0,30

2.619.954,9

2017      28/06/17

-

-

-

- 436.659.164

6,00

2.619.954,9

2021      05/01/21

-

-

-

394.400.000(10) 831.059.164

6,00

4.986.354,9

2021      07/04/21

-

-

-

- 50.367.223

99,00

4.986.354,9

2021      07/04/21

-4,935,987.9(6)

-

-

- 50.367.223

1,00

50.367,2

2021  07/4/2021

1.200.000

1.200.000

-

1.200.000.000 1.250.367.223

1,00

1.250.367,22

2021 22/06/21

-62.518,36(11)

-

-

- 1.250.367.223

0,95

1.187.848,86

2022 22/07/22

-25.007,34(12)

-

-

- 1.250.367.223

0,93

1.162.841,521 λόγω συγχώνευσης
2 ακύρωση ιδίων μετοχών
3 επανεπένδυση μερίσματος
4 έκδοση προνομιούχων μετοχών που ανέλαβε το Ελληνικό Δημόσιο έναντι ομολόγων, στο πλαίσιο του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας. Στις 21 Μάιου 2014, η Τράπεζα αποπλήρωσε στο Ελληνικό Δημόσιο το σύνολο των προνομιούχων μετοχών ύψους €750 εκατ
5 λόγω διανομής μερίσματος με μορφή μετοχών
6 μείωση ονομαστικής τιμής ανά μετοχή κοινών μετοχών και μεταφορά του ποσού σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων
7 reverse split και ακολούθως μείωση ονομαστικής τιμής ανά μετοχή κοινών μετοχών και μεταφορά του ποσού σε ειδικό αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων
8 Συνολική αύξηση €8,429 δις, εξ αυτών ποσό €7,335 δισ. αύξηση ανακεφαλαιοποίησης και ποσό €1,094 δισ. για κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας που προέκυψαν από την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΤΕbank, ύψους € 570,00 εκατ., καθώς και στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας ύψους € 524,00 εκατ. Εκ της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης ποσού €7,335 δισ., οι ιδιώτες επενδυτές συνεισέφεραν €1.443.631.721. Το υπόλοιπο ποσό μέχρι τα €7,335 δισ. καθώς και το ποσό €1,094 δισ. της αύξησης λόγω εξαγοράς στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΤΕbank και στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, καλύφθηκε με εισφορά σε είδος ομολόγων EFSF από το ΤΧΣ.
9 Περιλαμβάνει €680,000,000.1 σε ομόλογα ESM από το ΤΧΣ
10 oι Νέες Μετοχές προέκυψαν από την αυτόματη μετατροπή του συνόλου των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (CoCos) ύψους €2.040εκατ. σε 394.400.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας
11 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε είδος, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής και διανομή στους μετόχους της μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία Phoenix Vega Mezz Plc
12 Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. σε είδος, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής και διανομή στους μετόχους της μετοχών έκδοσης της εταιρείας με την επωνυμία SUNRISEMEZZ Plc