Αποδοχές και Παροχές


Στον Όμιλο Πειραιώς, επιβραβεύουμε τους ανθρώπους μας ανάλογα με τις ικανότητες και τη συνεισφορά τους. Για να προσελκύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας άτομα µε τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και να ενθαρρύνουμε την εξέλιξη τους στον Όμιλο, προσφέρουμε ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών και παροχών. Παράλληλα, παρέχουμε κίνητρα και επιβραβεύουμε ηθικά και υλικά τους ανθρώπους που συμβάλλουν με ξεχωριστό τρόπο στην ανάπτυξη του Ομίλου.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και τις τάσεις στην αγορά εργασίας στον τομέα που δραστηριοποιούμαστε, ώστε οι αμοιβές και παροχές να διατηρούνται σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Εφαρμόζουμε πολιτική παροχής ίσων ευκαιριών, γι’ αυτό δεν υπάρχει διάκριση στο βασικό μισθό ανδρών και γυναικών, τόσο στα ιεραρχικά επίπεδα, όσο και στις ηλικιακές ομάδες. Το ύψος των αποδοχών και παροχών κάθε εργαζόμενου καθορίζεται από:

 • Τον εργασιακό του ρόλο
 • Το βαθμό ευθύνης
 • Τις ικανότητές του
 • Την εμπειρία του
Η επαγγελματική εξέλιξη, η συνεισφορά και η αποδοτικότητα του εργαζομένου αναβαθμίζουν κι εξελίσσουν παράλληλα και το επίπεδο των αποδοχών και παροχών του.

Να σημειωθεί ότι οι αμοιβές των στελεχών και η παροχή κινήτρων διαμορφώνονται με συνεκτίμηση της αρχής της αποφυγής παροχής κινήτρων για την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων ή τη συγκέντρωση βραχυπρόθεσμου οφέλους εις βάρος των μακροπρόθεσμων στόχων.

Επιβράβευση


Για να ενθαρρύνουμε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, αναγνωρίζουμε και επιβραβεύουμε την επιπλέον προσπάθεια κάθε εργαζόμενου. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι θεσμοθετημένη και βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.

Επιπλέον εφαρμόζουμε ειδικά συστήματα επιβράβευσης, βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης διάρκειας, τα οποία είναι δομημένα έτσι ώστε να ενισχύουν εξίσου τόσο την ατομική όσο και την ομαδική προσπάθεια. Εκτός όμως από την αποδοτικότητα, επιβραβεύουμε την προσφορά των ανθρώπων μας για:

 • τις καινοτόμες ενέργειες,
 • το ήθος και την ακεραιότητα,
 • την κοινωνική υπευθυνότητα,
 • την εξαιρετική επαγγελματική παρουσία

Επιπλέον Παροχές

Πέρα από τις βασικές αποδοχές, προσφέρουμε στους ανθρώπους μας κοινωνικές παροχές, επιδόματα και προνόμια όπως:

 • Ασφάλιση για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή και περίθαλψη, ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων και μόνιμης ολικής ανικανότητας σε προγράμματα ομαδικής ασφάλισης
 • Επιπλέον μέρες αδείας με αποδοχές σε εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες ή σε εργαζόμενους με σύζυγο ή παιδιά με ειδικές ανάγκες, λόγω μητρότητας ή νοσηλείας παιδιού
 • Βρεφονηπιακή φύλαξη με κάλυψη των εξόδων στο βρεφονηπιακό σταθμό
 • Εφάπαξ επίδομα πολύτεκνων
 • Επίδομα σε εργαζόμενους με ειδικές ανάγκες και σε εργαζόμενους με παιδιά με ειδικές ανάγκες
 • Προνομιακή τιμολόγηση σε προϊόντα της Τράπεζας Πειραιώς