Μετοχική Σύνθεση

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Τράπεζας τον Σεπτέμβριο 2020 ανερχόταν σε περίπου 28.500. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (436.659.164 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €6,00 καθεμία) το 26% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 74% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 62% από νομικά πρόσωπα και 12% από φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς ήταν η ακόλουθη: