Μετοχική Σύνθεση

Η Πειραιώς Financial Holdings έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Εταιρείας τον Ιούνιο 2021 ανερχόταν σε περίπου 20.000. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (1.250.367.223 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 καθεμία) το 27% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 73% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 65% από νομικά πρόσωπα και 8% από φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της Πειραιώς Financial Holdings ήταν η ακόλουθη:


: