piraeus financial holdings

Ανθρώπινο Δυναμικό

Eθελοντικές Δράσεις

Με προσανατολισμό στο όραμα και τις αξίες του Ομίλου, και με άξονα τους 17 Παγκόσμιους στόχους των ΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ο Όμιλος ενεργοποιεί συστηματικά και στηρίζει δράσεις με έμφαση στην Κοινωνία, τον Πολιτισμό και το Περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, κατά το 2019 πραγματοποιήθηκαν 130 δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας και Εθελοντισμού με τη συμμετοχή των εθελοντών του Ομίλου και μελών των οικογενειών τους, από τις οποίες ωφελήθηκαν 34.333 άτομα και 386 φορείς.

Μάθετε περισσότερα

Ανθρώπινα Δικαιώματα - εκπαίδευση


Ο Όμιλος Πειραιώς, σταθερά προσανατολισμένος στις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ίσων ευκαιριών, δημιουργεί, ένα συνεργατικό πλαίσιο λειτουργίας για τους εργαζόμενους, βασισμένο στην υπευθυνότητα, τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ενστερνιστεί από το 2004 τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα και η αρχή των ίσων ευκαιριών διέπουν όλες τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τις πρακτικές διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου, διασφαλίζοντας ένα εργασιακό περιβάλλον που αποδέχεται και ενσωματώνει τη διαφορετικότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρέχεται:
 • 100% πρόσβαση των εργαζόμενων στην Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω των εσωτερικών καναλιών επικοινωνίας.
 • 100% πρόσβαση των εργαζόμενων στο αναθεωρημένο ηλεκτρονικό μάθημα «Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ίσες Ευκαιρίες και Διαφορετικότητα στον Εργασιακό Χώρο».
 • Το ποσοστό προσωπικού της Τράπεζας που εκπαιδεύτηκε την περίοδο 2018-2019 ανέρχεται σε 80%. Από αυτούς, το 16% εκπαιδεύτηκε εντός 2019 καλύπτοντας 8.825 ώρες εκπαίδευσης.

Μάθετε περισσότερα

«Πρωινό Μαζί»: εργαζόμενοι σε συναντήσεις γνωριμίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου


Ο Διευθύνων Σύμβουλος αλλά και μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου πραγματοποιούν προγραμματισμένες συναντήσεις με ομάδες εργαζόμενων, όπου μοιράζονται μαζί τους θέματα στρατηγικής, επιχειρηματικών στόχων και επιτευγμάτων. Επίσης, συζητούν για την καθημερινότητα των εργαζόμενων, την κουλτούρα και τις αξίες του Ομίλου και πώς αυτές επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία της Τράπεζας.

Μάθετε περισσότερα

Δέσμευση για τη Διασφάλιση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

1. Δήλωση δέσμευσης σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα

Η Τράπεζα Πειραιώς υιοθέτησε και εφαρμόζει από το 2004 τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (UN Global Compact) για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάνει πράξη την αρχή των ίσων ευκαιριών σε όλες τις δράσεις της και διασφαλίζει την αποφυγή διακρίσεων, ενώ ταυτόχρονα αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα.

Ο Όμιλος Πειραιώς δεσμεύεται στην ομοιογενή τήρηση των αρχών που διέπουν τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, τηρώντας με συνέπεια το σύστημα Αξιών του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο δίνει έμφαση στην επένδυση στον άνθρωπο και στην κοινωνία και στο οποίο στηρίζει την πορεία του.

Η Πολιτική Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εφαρμόζεται σε όλον τον Όμιλο Πειραιώς, που περιλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα στα οποία κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.

Οι βασικές αρχές του Ομίλου Πειραιώς για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι:

 • Συλλογική εκπροσώπηση
 • Ίσες ευκαιρίες
 • Απαγόρευση πρόσληψης ανηλίκων
 • Απαγόρευση κάθε μορφής αναγκαστικής εργασίας
 • Διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω πολιτικών και διαδικασιών
 • Διασφάλιση από παρενόχληση και βία στον εργασιακό χώρο
 • Κανάλια ανοιχτής επικοινωνίας με τους εργαζόμενους και διαφάνειας με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Αρχή τήρησης της εμπιστευτικότητας και του απορρήτου
 • Συστήματα Παρακολούθησης (monitoring systems) και διαχείρισης για τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Ευθύνη προς το Περιβάλλον
 • Προστασία από τη διαφθορά
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων

2. Δέσμευση σε σχέση με τις πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού

O σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διέπει όλες τις διαδικασίες και πρακτικές διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναμικού του Ομίλου. Πιο συγκεκριμένα, ο Όμιλος Πειραιώς αντιτίθεται σε:

 • Οποιαδήποτε διάκριση,
 • Άνιση συμπεριφορά,
 • Εκφοβισμό ή οποιαδήποτε παρενόχληση
 • Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

3. Δράσεις και διαδικασίες για την εκπλήρωση της δέσμευσης

Ο Όμιλος Πειραιώς επιδιώκοντας να εποπτεύει την τήρηση των προαναφερόμενων αρχών και να διασφαλίζει το σεβασμό προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και να ενδυναμώνει την επικοινωνία με όλους τους εργαζόμενους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

 • Έχει θεσμοθετήσει πολιτική και διαδικασία υποβολής παραπόνων αναφορικά με τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία αναθεωρείται σε τακτά διαστήματα, βάσει των εξελίξεων στο νομοθετικό πλαίσιο. Μέσω της διαδικασίας αυτής πραγματοποιείται η επίλυση παραπόνων με βάση το πλαίσιο εργασιακών σχέσεων.
 • Έχει δημιουργήσει εσωτερικά κανάλια επικοινωνίας, όπως ο διαδικτυακός τόπος Intranet και το HR portal, μέσω των οποίων οι εργαζόμενοι μπορούν να θέτουν τα ζητήματα που τους απασχολούν σε σχέση με την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο χώρο της εργασίας και να καθοδηγούνται από εξειδικευμένους συνεργάτες.
 • Παρέχει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-Learning σχετικά με τα «ανθρώπινα δικαιώματα» προς όλους τους εργαζομένους και τα στελέχη του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

4. Προσδοκίες των μετόχων και των προμηθευτών της Τράπεζας

Η Τράπεζα δεσμεύεται να συνεργαστεί και να ενθαρρύνει τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποστηρίξουν τις αρχές της Πολιτικής και να υιοθετήσουν παρόμοιες πολιτικές στις επιχειρήσεις τους.

Με στόχο την ενεργητική συμβολή στη διασφάλιση των αρχών ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διαμορφωθεί ειδικά κριτήρια αξιολόγησης των συνεργατών και προμηθευτών, όπως η παροχή ίσων ευκαιριών, η μη αποδοχή της παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας, η τήρηση αρχών επιχειρηματικής ηθικής και η προστασία του περιβάλλοντος.

H Τράπεζα έχει εκπονήσει ένα αναθεωρημένο σχέδιο του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών μέσω της Επιτροπής Εταιρικής Υπευθυνότητας, το οποίο περιλαμβάνει προϋποθέσεις επιλογής και συνεργασίας με προμηθευτές που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο αναθεωρημένος κώδικας αναμένεται να τεθεί σταδιακά σε εφαρμογή.

Προάγοντας τις Ίσες Ευκαιρίες στην Ανάδειξη Στελεχών


Η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών σταδιοδρομίας με σαφή προσανατολισμό στην αποτελεσματικότερη πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της. Δίνει τη δυνατότητα σε νέα στελέχη, να εξελιχθούν ιεραρχικά καλύπτοντας τις θέσεις που προκύπτουν από τις αποχωρήσεις, κυρίως λόγω συνταξιοδότησης. Η ίδια πολιτική εφαρμόζεται και στις θυγατρικές του Ομίλου στο εξωτερικό.

Βάσει της πολιτικής παροχής ίσων ευκαιριών, δεν υπάρχει διάκριση στον προσδιορισμό βασικού μισθού ανδρών και γυναικών, τόσο στα διαφορετικά ιεραρχικά επίπεδα, όσο και στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Απασχολησιμότητα


Ο Όμιλος Πειραιώς φροντίζει μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και ευκαιριών απασχόλησης οι άνθρωποί του να ενισχύουν συνεχώς τα προσόντα τους και το δυναμικό τους, ώστε να εξασφαλίζεται και να αναδεικνύεται η απασχολησιμότητά τους.

Ο Όμιλος πετυχαίνει μέσω προγραμμάτων rotation να εξασφαλίσει, ότι το ανθρώπινο δυναμικό της είναι σε θέση να μετακινείται εύκολα και ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες ενισχύοντας παράλληλα την ολοκληρωμένη αντίληψη του σχετικά με το χρηματοοικονομικό χώρο.