Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. έχει υιοθετήσει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης. 
Ο εν λόγω Κώδικας αποτελεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και το άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).
Ενημερωθείτε αναλυτικά εδώ για τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης.