Σκοπός και Αξίες

Ο σκοπός μας είναι να αποτελούμε πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτούμε την ανάπτυξη και να στηρίζουμε την καινοτομία. Το αποτύπωμά μας στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες μας, τους ανθρώπους μας, τους μετόχους μας και την κοινωνία συνολικά, σε πλήρη αντιστοιχία με τις αξίες μας.

Όλες οι εκφάνσεις των δραστηριοτήτων του Ομίλου στηρίζονται και υπηρετούν τις αρχές μας για Υπευθυνότητα, Αξιοκρατία και Διαφάνεια με γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Επενδύουμε στους ανθρώπους μας καθώς είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο του οργανισμού. Ο ενιαίος τρόπος που λειτουργούμε, λαμβάνουμε αποφάσεις και εξελισσόμαστε, αποτελεί τον πυρήνα όλων όσων κάνουμε για τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους μετόχους και την κοινωνία συνολικά και αποτελεί το στοιχείο που μας διαφοροποιεί ως οργανισμό.

Με αυτόν τον τρόπο εκφράζουμε στην πράξη τη θέλησή μας να:

  • Δημιουργούμε συνεχώς αξία
  • Βλέπουμε τα δεδομένα ως πρόκληση
  • Ενθουσιάζουμε τους πελάτες μας
  • Χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης

Τι Προάγουμε

Ο Όμιλος Πειραιώς έχει θεσπίσει μια ενιαία εταιρική κουλτούρα που βασίζεται στις αρχές της υπευθυνότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, στοχεύει στο να αποτελεί πυλώνα σταθερότητας για την ελληνική οικονομία, να τροφοδοτεί την ανάπτυξη και να στηρίζει την καινοτομία. Με γνώμονα το αποτύπωμά του στην κοινωνία να είναι θετικό και διαρκές, με οφέλη για τους πελάτες του, τους ανθρώπους του, τους μετόχους του και την κοινωνία συνολικά, ο Όμιλος Πειραιώς δεσμεύεται να δημιουργεί συνεχώς αξία, να βλέπει τα δεδομένα ως πρόκληση, να ενθουσιάζει τους πελάτες του και να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.

Ο Όμιλος Πειραιώς αναγνωρίζοντας το βασικό ρόλο που κατέχει το ανθρώπινο δυναμικό στην επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών του στόχων και στη διαχείριση των προκλήσεων, επενδύει στη δημιουργία ισχυρών σχέσεων με τους εργαζομένους, στη συνεχή βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων. Στοχεύει σε ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον που προωθεί την ανοικτή επικοινωνία, την υψηλή απόδοση και την προσωπική ανάπτυξη για τους ανθρώπους του. Συγχρόνως, θεσπίζονται και εφαρμόζονται πολιτικές ανθρώπινου δυναμικού που προάγουν θέματα ηθικής, εμπιστοσύνης, αφοσίωσης, ομαδικού πνεύματος και αποδοχής της διαφορετικότητας στο χώρο εργασίας. Ο Όμιλος απασχολεί σήμερα περίπου 10.900 εργαζομένους αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος Πειραιώς δεσμεύεται για την ένταξη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πτυχών στις επιχειρηματικές του πρακτικές και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τις νομικές του υποχρεώσεις, με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων και εργασιών του, ο Όμιλος προωθεί την τακτική επικοινωνία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ικανοποιεί τις προσδοκίες και τις ανάγκες τους και να ανταποκρίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά στα θέματα που τους απασχολούν. Η προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών προς όφελος της εξυπηρέτησής τους, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η δυνατότητα πρόσβασης στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες για όλους, αλλά και ο σεβασμός στο περιβάλλον και τον πολιτισμό ως παράγοντες ενίσχυσης της βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και θέματα που άπτονται της εταιρικής κουλτούρας, αλλά και της εταιρικής διακυβέρνησης, της δημιουργίας οικονομικής αξίας στην κοινωνία, καθώς και της διαχείρισης κινδύνων, αποτελούν στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει ενεργά, μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλο τον κόσμο και μέλη United Nations Environment Programme Finance Initiative – UNEP FI, στη διαμόρφωση των παγκόσμιων αυτών Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής. Οι Αρχές θέτουν τους παγκόσμιους όρους στην αειφόρο τραπεζική και θα διασφαλίσουν ότι οι τράπεζες δημιουργούν αξία τόσο για τους μετόχους όσο και για την κοινωνία. Παρέχουν το πρώτο παγκόσμιο πλαίσιο για την ενσωμάτωση της αειφορίας σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς της τράπεζας, από τη στρατηγική μέχρι τη διαχείριση χαρτοφυλακίου προϊόντων και τις συναλλαγές.

Οι στόχοι για βιώσιμη ανάπτυξη, συμβολή στην κοινωνία και υπεύθυνη τραπεζική συμπεριφορά αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής του Ομίλου Πειραιώς, και ανταποκρίνονται στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις κοινές αξίες της Υπευθυνότητας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας.