Κανονιστική Συμμόρφωση

Η Κανονιστική Συμμόρφωση της Πειραιώς Financial Holdings ακολουθεί τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο Όμιλος συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. O Compliance Officer της Πειραιώς Financial Holdings είναι ανεξάρτητος με άμεση αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ελέγχου όπου παρέχει αμερόληπτες αναφορές και ενημερώσεις σχετικά με τα θέματα της κανονιστικής συμμόρφωσης, τις πιο πρόσφατες αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου, το επίπεδο και τη διαχείριση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης, το επίπεδο υλοποίησης των εσωτερικών πολιτικών, τον βαθμό επίτευξης του Ετησίου Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την εφαρμογή της σχετικής Πολιτικής. Επιλέγεται από τη Διοίκηση, διαθέτει επαρκείς γνώσεις και εμπειρία και έχει τη δυνατότητα της απρόσκοπτης πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Η Κανονιστική Συμμόρφωση της Πειραιώς Financial Holdings έχει μεταξύ άλλων τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

  • Τη θέσπιση και εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών και πολιτικών, την εκπόνηση σχετικού Ετήσιου Προγράμματος Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την τακτική παρακολούθηση του επιπέδου εφαρμογής του, προκειμένου να επιτευχθεί η έγκαιρη και διαρκής συμμόρφωση της Πειραιώς Financial Holdings με τις ισχύουσες διατάξεις του κανονιστικού πλαισίου και τις προβλέψεις της πολιτικής Κανονιστικής Συμμόρφωσης.
  • Τη διασφάλιση ότι η Πειραιώς Financial Holdings και οι θυγατρικές της συμμορφώνονται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο ρυθμίζει την πρόληψη της κατάχρησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Για το σκοπό αυτό, η Πειραιώς Financial Holdings επιβεβαιώνει ότι οι θυγατρικές της συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ως άνω πλαίσιο και με την ισχύουσα Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης την οποία έχει θεσπίσει και δομεί κατάλληλο περιβάλλον για τον έγκαιρο εντοπισμό, αποτροπή, διερεύνηση και αναφορά παρόμοιων προσπαθειών.
  • Την παροχή πληροφοριών και την ενημέρωση της Επιτροπής Ελέγχου και του Διοικητικού Συμβουλίου δια των ετησίων και λοιπών αναφορών της για θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, και ιδίως για κάθε διαπιστωθείσα σημαντική παραβίαση του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου ή για τυχόν σημαντικές ελλείψεις στην τήρηση των υποχρεώσεων που αυτό επιβάλλει.
  • Την παροχή επικαιροποιημένων οδηγιών για την αντίστοιχη προσαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου προς τις Μονάδες της Πειραιώς Financial Holdings και τις θυγατρικές εταιρείες σε περίπτωση αλλαγών και τροποποιήσεων του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.
  • Τη θέσπιση των σχετικών διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και για το σκοπό αυτό την παροχή σχετικής έγγραφης διαβεβαίωσης προς το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω των ετήσιων αναφορών της.
  • Τη διασφάλιση ότι το προσωπικό της Πειραιώς Financial Holdings ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις στο σχετικό με τις αρμοδιότητές τους κανονιστικό πλαίσιο και τις πολιτικές που αφορούν στα καθήκοντά τους, θεσπίζοντας κατάλληλες διαδικασίες, ενημερώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με τον Τομέα Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου.
  • Την παρακολούθηση, αναγνώριση και αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου κανονιστικής συμμόρφωσης καθώς και την εκτίμηση του κινδύνου μη συμμόρφωσης.