Διαφάνεια και Επικοινωνία

Ενημέρωση Επενδυτών


Η ενημέρωση των επενδυτών, θεσμικών και ιδιωτών, πραγματοποιείται από τη Μονάδα Ενημέρωσης Επενδυτών, με την ενεργό συμμετοχή της Ανώτατης Διοίκησης με στόχο την παροχή συστηματικής και σύμμετρης πληροφόρησης για την πορεία και τη στρατηγική του Ομίλου. Αναλυτικότερα, η ενημέρωση των επενδυτών γίνεται με:
 • την σε ημερήσια βάση απάντηση ερωτημάτων επενδυτών, κυρίως θεσμικών, και αναλυτών σχετικά με τις εξελίξεις στον Όμιλο,
 • τη διοργάνωση συναντήσεων ατομικών και ομαδικών, καθώς και τηλεφωνικών συνδιασκέψεων.
 • την ενημέρωση του σχετικού τμήματος της ιστοσελίδας της Πειραιώς Financial Holdings με οικονομικά στοιχεία, δελτία τύπου, αναλυτικές ανακοινώσεις αποτελεσμάτων και ό,τι άλλο συμβάλλει στην πληρέστερη πληροφόρηση των επενδυτών.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων


Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει ευθύνη για την άμεση και σύμμετρη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των μετόχων, καθώς και την εξυπηρέτησή τους σε θέματα άσκησης των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αρμοδιότητές της είναι:
 • η άμεση, ορθή και ισότιμη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των μετόχων αναφορικά με:
  • τη διανομή μερισμάτων, τις πράξεις έκδοσης νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής, τη χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή τις μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια,
  • τη μεταβίβαση μετοχών λόγω κληρονομιάς, την έκδοση Βεβαιώσεων σχετικά με εταιρικές πράξεις (διανομές μερισμάτων, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εκποιήσεις κλασματικών δικαιωμάτων),
  • την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Τακτικές ή Έκτακτες Συνελεύσεις Μετόχων και τις αποφάσεις τους,
 • η διανομή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στους μετόχους κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα, καθώς και όλων των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, εφόσον ζητηθούν,
 • η τήρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, του μετοχολογίου της Εταιρείας και η ενημέρωσή του. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων


Η Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει την ευθύνη των εταιρικών ανακοινώσεων. Η Υπηρεσία συγκροτήθηκε βάσει του Ν.3016/2002 και της 5/204/14.11.2000 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας με το θεσμικό πλαίσιο της εν λόγω απόφασης.

Αρμοδιότητές της είναι:
 • η υποχρέωση γνωστοποίησης στις αρμόδιες αρχές του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σημαντικών επιχειρηματικών εξελίξεων,
 • η υποχρέωση προαναγγελίας και γνωστοποίησης σημαντικών συναλλαγών και άλλων οικονομικών δραστηριοτήτων των μελών του Δ.Σ., διευθυντικών στελεχών και προσώπων που κατέχουν εσωτερική πληροφόρηση, σε συνέχεια της γνωστοποίησης από τα υπόχρεα πρόσωπα στο Δ.Σ. της Εταιρείας, όπως προβλέπεται στον υπάρχοντα Κανονισμό. Οι ανακοινώσεις της Εταιρείας αποστέλλονται άμεσα στο Χ.Α., προκειμένου να καταχωρηθούν στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και να ενημερωθεί το επενδυτικό κοινό.