Πίνακας Mερισμάτων Οικονομικών Χρήσεων


Το ύψος του μερίσματος ανά μετοχή κάθε οικονομικής χρήσης αποφασίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέρισμα καταβάλλεται σε μετρητά εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση.

Ποσά σε € 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Καταβληθέν Μέρισμα ανά Μετοχή 0.27 0,25 0,30 0,40 0,50 0,64 (α) 0,72 (δ) 1 νέα μετοχή
για κάθε 47 παλαιές
Προσαρμοσμένο Μέρισμα ανά Μετοχή
0.18 0.16 0.19 0.26 0.32 0.51 0.72 -
Συνολικό Μέρισμα
45.132.521 41.789.371 59.273.430 80.102.802 107.435.217 172.410.584 235.720.266 35.663.652 (ε)
Συνολικό Μέρισμα / Κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα στους μετόχους (pay-out ratio)
76% 63% 58% 63% (γ) 41% (γ) 40% (γ) 38% (γ) 11%
Τελευταία ημερομηνία δικαιώματος στο μέρισμα
15.05.02 31.03.03 07.04.04 07.04.05 05.05.06 04.04.07 15.05.08 -
Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα
16.05.02 01.04.03 08.04.04 08.04.05 08.05.06 05.04.07 16.05.08 01.06.09
Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων μερίσματος
03.06.09
Ημερομηνία έναρξης καταβολής
μερίσματος
17.06.02 06.05.03 05.05.04 09.05.05 16.05.06 17.04.07 26.05.08 05.06.09 (στ)

 

Για τη χρήση του 2008 αποφασίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων (30.04.2009) και με βάση το Ν. 3756/2009 η διανομή μερίσματος με τη μορφή μετοχών στους μετόχους της Τράπεζας, με διανομή 1 νέας μετοχής για κάθε 47 παλαιές κοινές μετοχές. Η διανομή αυτή αντιστοιχεί σε συνολικό καθαρό ποσό μερίσματος € 32.097.287 ή € 0,10 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με το Νόμο 3723/2008, 3756/2009 και 3844/2010, οι τράπεζες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ρευστότητας της Ελληνικής Οικονομίας δεν επιτρέπεται να διανείμουν μέρισμα σε μετρητά προς τους κατόχους κοινών μετοχών . Κατά συνέπεια δεν διανεμήθηκε μέρισμα για τις χρήσεις από το 2009 έως και 2013.(α) Το Δεκέμβριο του 2006, διανεμήθηκε προμέρισμα € 0,32 ανά μετοχή
(β)

Λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή
1 μετοχής δωρεάν προς 4 μετοχές το 2006 και της αύξησης
του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων
με αναλογία 1 νέα προς 4 παλαιές το 2007
(γ) Αποτελέσματα σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
(δ) Το Δεκέμβριο του 2007, διανεμήθηκε προμέρισμα €0,36 ανά μετοχή.
(ε) Προ φόρων (10%)
(στ) Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης