Μετοχική Σύνθεση

Η Πειραιώς Financial Holdings έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Εταιρείας τον Ιούνιο 2023 ανερχόταν σε περίπου 17.300. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (1.250.367.223 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,93 καθεμία) το 27% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 73% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 67% από νομικά πρόσωπα και 6% από φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:

Μετοχική Σύνθεση – Iούνιος 2023

(1) Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από τον επενδυτή και για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε από την Εταιρεία, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης την 12.05.2021
(διαθέσιμη εδώ).

(2) Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από τον επενδυτή και για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε από την Εταιρεία, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης την 12.05.2021
(διαθέσιμη εδώ).

(3) Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από τον επενδυτή και για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε από την Εταιρεία, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης την 11.08.2022
(διαθέσιμη εδώ)

Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων των μετόχων μπορείτε να βρείτε εδώ.