Μετοχική Σύνθεση

Η Πειραιώς Financial Holdings έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κοινών μετόχων της Εταιρείας τον Μάρτιο 2022 ανερχόταν σε περίπου 17.800. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (1.250.367.223 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,95 καθεμία) το 27% κατεχόταν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το υπόλοιπο 73% από τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα 66% από νομικά πρόσωπα και 7% από φυσικά πρόσωπα.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της Πειραιώς Financial Holdings ήταν η ακόλουθη:Mετοχική Σύνθεση - Μάρτιος 2022* Σύμφωνα με γνωστοποίηση που έλαβε από τον επενδυτή, για την οποία η επενδυτική κοινότητα ενημερώθηκε από την Πειραιώς Financial Holdings με σχετική εταιρική ανακοίνωση.