Μετοχική Σύνθεση

Η Πειραιώς Financial Holdings έχει πολυμετοχική σύνθεση. Το σύνολο των κατόχων κοινών μετοχών της Εταιρείας τον Δεκέμβριο 2023 ανερχόταν σε περίπου 18.900. Από το σύνολο των κοινών μετοχών (1.250.367.223 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,93 καθεμία) το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατείχε το 27%, ο ιδιωτικός τομέας κατείχε το υπόλοιπο 73%, και ειδικότερα τα νομικά πρόσωπα 67% και τα φυσικά πρόσωπα 6%.

Τον Δεκέμβριο 2023 η Εταιρεία κατείχε άμεσα 3.975.419 Ίδιες Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν το 0,32% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Πιο συγκεκριμένα, η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:

Μετοχική Σύνθεση – Δεκέμβριος 2023

(1) Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από τον επενδυτή και για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε από την Εταιρεία, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης την 12.05.2021
(διαθέσιμη εδώ).

(2) Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από τον επενδυτή και για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε από την Εταιρεία, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης την 12.05.2021
(διαθέσιμη εδώ).

(3) Με βάση πληροφόρηση που έλαβε από τον επενδυτή και για την οποία το επενδυτικό κοινό ενημερώθηκε από την Εταιρεία, μέσω σχετικής εταιρικής ανακοίνωσης την 11.08.2022
(διαθέσιμη εδώ)

Πληροφορίες για τις υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων των μετόχων μπορείτε να βρείτε εδώ.