Διαδρομή Αειφορίας Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς


Ξεκινάει το GREENbanking4Life (2006-2009), το πρώτο συγχρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE της Τράπεζας.

Δημιουργείται και προωθείται, το πρώτο πράσινο τραπεζικό προϊόν για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Συστήνεται η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας.

Υπογράφεται η διακήρυξη του UNEP FI και του ‘Caring for Climate’ του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ (Global Compact).

Ανοίγει το πρώτο στη ΝΑ Ευρώπη πράσινο κατάστημα Green Banking, στην Αθήνα.

Η περιβαλλοντική διάσταση περιλαμβάνεται στους σκοπούς του τροποποιημένου Καταστατικού της Τράπεζας.