Διαδρομή Αειφορίας Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Ο Όμιλος δημοσίευσε τη νέα Πολιτική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία αποτυπώνει τη συνολική προσέγγισή του προς την Αειφορία και έχει σκοπό να θέσει τις στρατηγικές κατευθύνσεις για την υποστήριξη, προώθηση και χρηματοδότησή της.


Ο Όμιλος υπέγραψε τις Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών (Women's Empowerment Principles) που δημιουργήθηκαν από το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και το UN Women. Οι Αρχές προάγουν την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στο χώρο εργασίας, την αγορά και την κοινωνία.