Διαδρομή Αειφορίας Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και την ευρεία, παγκόσμια αποδοχή τους, έχει προσδιορίσει τους πιο σχετικούς Στόχους για τον Όμιλο, αποτελώντας αρωγό στην ευδοκίμηση του φιλόδοξου αυτού σχεδίου με χρονοδιάγραμμα επίτευξης το 2030.
H Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετείχε στη διαμόρφωση των παγκόσμιων Αρχών για την Υπεύθυνη Τραπεζική (Principles for Responsible Banking), μαζί με άλλες 29 τράπεζες-μέλη του UNEP-FI από όλο τον κόσμο. Η υιοθέτηση των Αρχών θα συμβάλει καθοριστικά στην εναρμόνιση του τραπεζικού κλάδου, σε παγκόσμιο επίπεδο, με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των ΗΕ (SDGs) και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα.

H Τράπεζα εξασφάλισε Εγγυήσεις Προέλευσης για το 100% της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις της, πιστοποιώντας ότι οι συγκεκριμένες ποσότητες προήλθαν από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε το πενταετές ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα LIFE-Stymfalia. Σκοπός του καινοτόμου αυτού προγράμματος ήταν η αποκατάσταση του υγροτόπου και η μακροχρόνια προστασία και διαχείριση της λίμνης Στυμφαλίας, συνδέοντας για πρώτη φορά την επιχειρηματικότητα με την προστασία της βιοποικιλότητας.

O CEO της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου υπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής στην επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2019 στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της Συνδιάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ). Η Τράπεζα συνέταξε Σχέδιο Δράσης και θέσπισε συγκεκριμένη εσωτερική δομή διακυβέρνησης για την υλοποίηση των Αρχών.

Η Τράπεζα συμμετέχει στην «Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα» μαζί με άλλες τράπεζες που έχουν υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, οι οποίες δεσμεύονται να εναρμονίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους ώστε να ενισχύουν τη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης που απαιτείται για να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κοντά στον 1,5o Κελσίου.

Η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνέχεια της κοινοποίησης των Συστάσεων TCFD (“Task Force on Climate Related Financial Disclosures” of the Financial Stability Board), διενέργησε μελέτη για την καταγραφή και ανάλυση των Συστάσεων, με στόχο τον προσδιορισμό μελλοντικών ενεργειών για τη βέλτιστη διαχείριση του κλιματικού κινδύνου.

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει ενεργά σε ομάδες εργασίας του UNEP FI και υποστηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, συνδράμοντας στη διαμόρφωση εργαλείων προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη χορήγηση στοχευμένων χρηματοδοτήσεων άμεσα συνδεδεμένων με τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις προτεραιότητες που έχουν θέσει σε θέματα ESG (περιβάλλοντος, κοινωνίας και εσωτερικής διακυβέρνησης - Sustainability Linked Loans). Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations SDGs).