Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

H Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο της δέσμευσής της για συνεχή μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία της, έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) σε όλα της τα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την καταγραφή, παρακολούθηση και τελικά μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη λειτουργία των εγκαταστάσεων της Τράπεζας αλλά και των δραστηριοτήτων της.

Μέσω του ΣΠΔ, η Τράπεζα θέτει στόχους διαρκούς βελτίωσης και εφαρμόζει περιβαλλοντικά προγράμματα για την επίτευξη αυτών.

Το καθαρό οικονομικό όφελος από την υλοποίηση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων ξεπερνάει τα  €5,5 εκατ. ετησίως.
.

Περιβαλλοντική Πιστοποίηση κατά EMAS και ISO 14001:2015

Από το 2011 η Τράπεζα Πειραιώς εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), πιστοποιημένο κατά ISO 14001 και κατά EMAS (το αυστηρότερο εργαλείο περιβαλλοντικής διαχείρισης) για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Το 2017, το ΣΠΔ της Τράπεζας αναθεωρήθηκε ως προς τη συνολική του τεκμηρίωση (διαδικασίες και έντυπα) ώστε να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις του νέου Προτύπου ISO 14001:2015 και των τροποποιημένων παραρτημάτων του κανονισμού ΕΜΑS.

Η Περιβαλλοντική Δήλωση της Τράπεζας Πειραιώς συντάσσεται ετησίως και επικυρώνει τη συμμόρφωσή της με τον Κανονισμό EMAS. Η Δήλωση επαληθεύεται από εξωτερική εταιρεία πιστοποιήσεων που πιστοποίησε την Τράπεζα και κατά το διεθνές πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2015.

Με περισσότερες από 700 κτηριακές υποδομές και περισσότερους από 900 άμεσα εμπλεκόμενους εργαζόμενους στο ΣΠΔ, η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους οργανισμούς στην Ευρώπη –σε αριθμό εργαζομένων και κτηριακών εγκαταστάσεων– που διαθέτει μία τόσο αυστηρή περιβαλλοντική πιστοποίηση.

Βάση Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος

H Τράπεζα Πειραιώς, με τη βοήθεια μίας καινοτόμου εφαρμογής, της Βάσης Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, παρακολουθεί τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις που προέρχονται από τη λειτουργία της, δηλαδή, από την κατανάλωση ενέργειας, νερού και άλλων φυσικών πόρων, από τη χρήση αναλωσίμων ειδών, αλλά και από τις μετακινήσεις του ανθρώπινου δυναμικού.

Μέσω της Βάσης Δεδομένων Υπολογισμού Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος:

 • Αυτοματοποιείται η συλλογή δεδομένων για τον υπολογισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • Πραγματοποιείται ταχύτερα η επεξεργασία και ο έλεγχος του συνόλου των περιβαλλοντικών δεδομένων (περίπου εγγραφές 350.000 ετησίως)
 • Επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένη ανάλυση δεδομένων για τη βελτίωση περιβαλλοντικών αναφορών (environmental reporting).

Το μεγαλύτερο όφελος από την περιβαλλοντική βάση δεδομένων είναι ότι η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει αρτιότερο σχεδιασμό του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, με απόλυτα μετρήσιμους στόχους, που οδηγούν στη μείωση των λειτουργικών επιπτώσεων, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει επίσης την παρακολούθηση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης της Τράπεζας και τη σύγκρισή της με εταιρικές περιβαλλοντικές πολιτικές άλλων οργανισμών. Η Βάση έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος GREENbanking4Life και ακολουθεί τη μεθοδολογία συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων που αναπτύχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες του Greenhouse Gas Protocol (GHG) Initiative, του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Φυσικών Πόρων.

Βάση Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία & Νομολογία

Έχει αναπτυχθεί ειδική Βάση Δεδομένων για την Περιβαλλοντική Νομοθεσία & Νομολογία, που έχει στόχο την αξιολόγηση της συμμόρφωσης της Τράπεζας Πειραιώς με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και τις δεσμεύσεις εταιρικής υπευθυνότητας στο πεδίο του περιβάλλοντος. Η Βάση, η οποία εμπλουτίζεται διαρκώς, παρέχει στην Τράπεζα την αναγκαία νομική πληροφορία σχετικά με:

 • την ενημέρωση ως προς τις γενικές υποχρεώσεις και κατευθύνσεις του δικαίου για το περιβάλλον,
 • την οργάνωση των προγραμμάτων πρόληψης και περιορισμού των άμεσων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ιδίως κατά την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, και
 • την επικουρία του έργου μείωσης των έμμεσων επιπτώσεων, ιδίως μέσω της εκτίμησης του περιβαλλοντικού κινδύνου, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της προώθησης των περιβαλλοντικά φιλικών επενδύσεων και της πράσινης επιχειρηματικότητας.  

Περιβαλλοντικοί Σκοποί και Στόχοι

Η Τράπεζα θέτει σε ετήσια βάση περιβαλλοντικούς σκοπούς και στόχους, μέσω συγκεκριμένης διαδικασίας του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Επιδιώκεται η συστηματική παρακολούθηση και ο περιορισμός των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Τράπεζας, αποσκοπώντας με τον τρόπο αυτό στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

Περιβαλλοντικά Προγράμματα

Η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων γίνεται μέσω της υλοποίησης συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, για τα οποία ενεργοποιείται το κατάλληλο προσωπικό. Πρόκειται για προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού στα κτήριά της, προγράμματα ανακύκλωσης υλικών, μείωσης μετακινήσεων και πράσινων προμηθειών.

 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Εξοικονόμηση Νερού
 • Πράσινες Προμήθειες
 • Διαχείριση Απορριμμάτων
 • Μείωση Μετακινήσεων
 • Εκπαίδευση / Ευαισθητοποίηση