Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π.Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π. είναι η πρώτη Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία που συστάθηκε στην Ελλάδα και εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (TRASTOR:GA). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και στην ενεργό διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, ο δε κύκλος εργασιών της προέρχεται κατά κύριο λόγο από έσοδα από μισθώματα.

Με έμφαση στην ανάπτυξη, επενδύοντας σε ποιοτικές τοποθετήσεις με ελκυστικές και εξασφαλισμένες αποδόσεις, η Εταιρεία έχει ως αποστολή τη δημιουργία υπεραξίας για τους μετόχους της, τους ανθρώπους της και την κοινωνία. Καταλύτης για επίτευξη των στόχων της, είναι η ομάδα της Trastor, η οποία απαρτίζεται από κορυφαίους επαγγελματίες με υψηλή κατάρτιση, βαθιά γνώση και μακρόχρονη εμπειρία στην ελληνική αγορά ακινήτων.

Την 31.12.2021, το χαρτοφυλάκιο των επενδυτικών ακινήτων της Εταιρείας περιλάμβανε 59 ακίνητα, επενδυτικής αξίας € 324,9 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά της αποτελείται από 8 ακίνητα μικτής χρήσης, 18 κτήρια γραφείων, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 18 καταστήματα, 5 logistics center, 1 εμπορικό κέντρο, 3 πρατήρια καυσίμων και 5 οικόπεδα. Το χαρτοφυλάκιο έχει συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 250 χιλ. τ.μ.