ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING AΕ Πρακτορείας Επιχειρηματικών ΑπαιτήσεωνΗ Πειραιώς Factoring, θυγατρική 100% του Οµίλου Πειραιώς, ιδρύθηκε το 1998 και είναι µέλος του διεθνούς οργανισµού Factors Chain International, όπου συνεργάζεται µε τους σηµαντικότερους οργανισµούς πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων του εξωτερικού, καθώς και µέλος της Ελληνικής Ένωσης Εταιρειών Factoring.

Παρέχει στις επιχειρήσεις όλο το φάσµα των υπηρεσιών του εγχώριου και εξαγωγικού factoring, χρηµατοδοτώντας τις απαιτήσεις τους και εξασφαλίζοντας αποτελεσµατική διαχείριση και συνεχή αξιολόγηση της φερεγγυότητας υφιστάµενων ή νέων συνεργασιών, παράλληλα µε ασφαλιστική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου.

O κύριος τομέας δραστηριότητας της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING είναι η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων και εξυπηρετεί τη συμβατική σχέση ανάμεσα στον πράκτορα και τον προμηθευτή, στα πλαίσια της οποίας ο προμηθευτής εκχωρεί στον πράκτορα το σύνολο ή μέρος των απαιτήσεών του, έναντι των οφειλετών του. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται οι υπηρεσίες και τα προϊόντα:
  • Εγχώριο Επιχειρηματικό Factoring
  • Πειραιώς Προεισπράξεις
  • Διεθνές Factoring
  • Καταναλωτικό Factoring

Εγχώριο Επιχειρηματικό Factoring


Το εγχώριο factoring αφορά σε εγχώριες πιστώσεις όπου ο προμηθευτής και ο οφειλέτης μπορεί να είναι εταιρείες ή ατομικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με χονδρεμπόριο ή λιανεμπόριο και χωρίζεται σε:

  • Factoring με αναγωγή
Χρηματοδότηση, διαχείριση και είσπραξη χωρίς ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τον πράκτορα σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τους οφειλέτες.
  • Factoring χωρίς αναγωγή
Χρηματοδότηση, διαχείριση και είσπραξη με ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τον πράκτορα σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής από τους οφειλέτες.
  • Προεξόφληση τιμολογίων
Χρηματοδότηση χωρίς ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τον πράκτορα και διαχείριση των απαιτήσεων του προμηθευτή.

Πειραιώς Προεισπράξεις


Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ είναι ένα νέο προϊόν το οποίο σχεδιάσθηκε για τους επαγγελματίες του κλάδου υγείας και αφορά την άμεση είσπραξη των απαιτήσεών τους (ταυτόχρονα με την υποβολή τους) από τον Ο.Π.Α.Δ. & Ο.Α.Ε.Ε. σε μετρητά χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες, δεν είναι τραπεζικό δάνειο και έχει προκαθορισμένο χαμηλό κόστος.

Με το ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ, η Πειραιώς Factoring για τους συνεργάτες του Ο.Π.Α.Δ. & Ο.Α.Ε.Ε., προεξοφλεί τις απαιτήσεις τους, στο 100% της αξίας τους μείον τις νόμιμες κρατήσεις βάσει νόμου και παρέχει άμεσα διαθέσιμα τα χρήματά τους χωρίς την καταβολή δόσεων ή εξασφαλίσεων.

Η χρηματοδότηση γίνεται άμεσα με την υποβολή του τιμολογίου και η ρευστότητά των επαγγελματιών του κλάδου υγείας δεν επηρεάζεται από τον χρόνο αποπληρωμής που ορίζει ο Ο.Π.Α.Δ. & ο Ο.Α.Ε.Ε.

Διεθνές Factoring

Το Διεθνές factoring απευθύνεται σε επιχειρήσεις που συναλλάσσονται εμπορικά με το εξωτερικό και χωρίζεται σε:

  • Εξαγωγικό Factoring
Αφορά εξαγωγικές πιστώσεις και μπορεί να γίνει μόνο με ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από τον πράκτορα, χωρίς αναγωγή. Λειτουργεί με τη μέθοδο "Two Factor System", δηλαδή με τη συνεργασία δύο πρακτόρων, της ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING αφενός και της αντίστοιχης εταιρείας που εδρεύει στην χώρα του εισαγωγέα αφετέρου. Τα δύο μέρη συνήθως, είναι μέλη του Factors Chain International (FCI) και είναι υποχρεωμένα να τηρούν αυστηρούς κανόνες. Την εγγύηση πληρωμής του εισαγωγέα - οφειλέτη αναλαμβάνει η ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING μέσω του αντίστοιχου πράκτορα του εξωτερικού και εγγυώνται την πληρωμή του εξαγωγέα μέσα σε 90 ημέρες από τη λήξη της οφειλής, εάν δεν υπάρχει ποιοτική ή ποσοτική διαφορά, έστω κι αν ο εισαγωγέας αδυνατεί να εξοφλήσει την οφειλή του.
  • Εισαγωγικό Factoring
Αφορά εταιρείες από το εξωτερικό που εξάγουν προς την Ελλάδα και ζητούν Factoring από πράκτορα της χώρας του. Ο πράκτορας εγγυάται την πληρωμή του εισαγωγέα στην Ελλάδα. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εισαγωγέας πρέπει να είναι απόλυτα φερέγγυος, αφού ο πράκτορας αναλαμβάνει πλήρως τον κίνδυνο μη πληρωμής.

Καταναλωτικό Factoring


Το καταναλωτικό factoring αφορά εμπορικές επιχειρήσεις καταναλωτικών αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε ιδιώτες, που θέλουν να προσφέρουν ένα διαφορετικό τρόπο μακροπρόθεσμης πίστωσης στους πελάτες τους, πέραν των καταναλωτικών δανείων, πιστωτικών καρτών ή συναλλαγματικών.


Είναι η χρηματοδότηση με τη μεγαλύτερη αύξηση αναλογικά στην Ελλάδα αφού προσφέρει ευελιξία και χαμηλή επιβάρυνση χωρίς να αναγκάζει καταναλωτές και εμπόρους, να εμπλέκονται σε χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης & έκδοσης πιστωτικής κάρτας ή υλικής εξασφάλισης και εγγύησης σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού. Επιπλέον η διαδικασία έγκρισης, της προς επεξεργασίας αίτησης, διαρκεί κατά μέσο όρο μόνο 20 λεπτά.


Διακρίσεις Η Πειραιώς Factoring κέρδισε το πρώτο βραβείο στο ετήσιο συνέδριο της FCI, στο οποίο συµµετέχουν 252 εταιρείες Factoring από 67 χώρες ως η εταιρεία µε τη Μέγιστη Βελτίωση της Ποιότητας των Προσφεροµένων Υπηρεσιών (Best Service Quality Improvement) στο εξαγωγικό factoring.