Κύριες Εκτελεστικές, Διοικητικές & Λοιπές Επιτροπές και Συμβούλια

Επιτροπή ESG & Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Επιτροπή αποτελείται από δεκατρία Μέλη, με Πρόεδρο τον CEO του Ομίλου. Μέλη της Επιτροπής είναι  Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές καθώς και στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον σε τριμηνιαία βάση και έκτακτα όποτε απαιτείται μετά από πρόσκληση τoυ Προέδρου της. Στις αρμοδιότητές της είναι η αξιολόγηση, εισήγηση και παρακολούθηση: 1) των πολιτικών και στρατηγικών Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου (Environment, Society & Governance-ESG) που εναρμονίζουν τη διακυβέρνηση και τις επιχειρηματικές αποφάσεις με τους Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και το Πλαίσιο Αρχών και Αξιών ESG του Ομίλου , 2) των δράσεων και ενεργειών που συντελούν στη διαχείριση και προσαρμογή σε εποπτικές απαιτήσεις για θέματα κλιματικού και περιβαλλοντικού κινδύνου και συντελούν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος τόσο του Ομίλου όσο και των πελατών/συνεργατών, 3) της εφαρμογής των αξιών του Ομίλου και της δημιουργίας κουλτούρας που ενισχύει το ρόλο των εργαζομένων στην επίτευξη των Αρχών Εταιρικής Υπευθυνότητας, 4) του στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη  προγραμμάτωνκαι πρωτοβουλιών που προάγουν τον πολιτισμό και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και 5) των δράσεων που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την εταιρική υπευθυνότητα και ενδυναμώνουν, την εξωστρέφεια του Ομίλου.

Η Επιτροπή ενημερώνει την Επιτροπή Δεοντολογίας Δ.Σ. & θεμάτων ESG της Πειραιώς Financial Holdings και το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με θέματα ESG.

Επιτροπή Ενστάσεων

Η Επιτροπή αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία είναι στελέχη των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας Λειτουργίας Ομίλου, Διαχείρισης Πιστοδοτήσεων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά ανά τρίμηνο και έργο της είναι να εξετάζει τις ενστάσεις των δανειοληπτών σχετικά με την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (Ν. 4224/2013). Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι να κρίνει με τη δέουσα ανεξαρτησία τις υποβαλλόμενες ενστάσεις των πελατών, σύμφωνα με την υφιστάμενη διαδικασία Εξέτασης Ενστάσεων που έχει θεσπισθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του Κώδικα.