Κύριες Εκτελεστικές, Διοικητικές & Λοιπές Επιτροπές Τράπεζα Πειραιώς

Group Planning & Monitoring Committee

Η Επιτροπή αποτελείται από έντεκα μέλη, με Πρόεδρο τον Group CFO του Ομίλου. Μέλη της Επιτροπής είναι Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές και Γενικοί Διευθυντές. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και κύριες αρμοδιότητές της είναι η συστηματική συζήτηση, ανάπτυξη επιχειρηματολογίας επί εναλλακτικών επιλογών, παρακολούθηση και παροχή κατευθύνσεων για την κατάρτιση έργων, σχεδίων ή υποβολών, πριν αυτά υποβληθούν προς ενημέρωση ή έγκριση στα αρμόδια όργανα της Τράπεζας (Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου, Επιτροπές Δ.Σ., Διοικητικό Συμβούλιο):

  1. Επιχειρηματικό Σχέδιο Ομίλου (Group Business Plan)
  2. Σχέδιο Μείωσης NPE Ομίλου (Group NPE Plan)
  3. Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Ομίλου
  4. Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) Ομίλου
  5. Προϋπολογισμός Ομίλου (Group Budget)
  6. Σχέδιο Ανάκαμψης Ομίλου (Group Recovery Plan)
  7. MREL Issuance Plan (σε συνεργασία με το Resolution Planning SteerCo)

Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού – Παθητικού (ALCO)

Η Επιτροπή αποτελείται από οχτώ μέλη, με Πρόεδρο τον CEO του Ομίλου και Αντιπρόεδρο έναν Ανώτερο Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας. Μέλη της Επιτροπής είναι Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, ένας Γενικός Διευθυντής και ένας Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και κύριες αρμοδιότητές της Επιτροπής είναι η υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας στην ανάπτυξη στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, η διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με παράλληλη άσκηση τιμολογιακής πολιτικής σε προϊόντα και υπηρεσίες, η έγκριση για την εισαγωγή νέων καταθετικών ή δανειακών προϊόντων, η παρακολούθηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τους κινδύνους, η εξέταση των σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης και η λήψη αποφάσεων για τη διατήρηση της διαθέσιμης ρευστότητας του Ομίλου σε αποδεκτά επίπεδα.

Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, με Πρόεδρο έναν Σύμβουλο Διοίκησης της Τράπεζας. Μέλη της Επιτροπής είναι τρεις Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, ένας εκ των οποίων είναι ο Group Chief Risk Officer και ένας Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας, ενώ η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική εβδομαδιαία βάση και είναι αρμόδια για εγκρίσεις πιστοδοτήσεων και αναδοχές κινδύνων. Οι αρμοδιότητές της αφορούν τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς, όσο και στις ενοποιούμενες θυγατρικές της.

Recovery Credit Committee

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, με Πρόεδρο έναν Σύμβουλο Διοίκησης της Τράπεζας. Μέλη της Επιτροπής είναι δύο Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, ένας εκ των οποίων είναι ο Group Chief Risk Officer, και δύο Γενικοί Διευθυντές της Τράπεζας, ενώ η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική εβδομαδιαία βάση και εγκρίνει θέματα που αφορούν πιστούχους αρμοδιότητας NPE Management Unit και International Banking. Οι αρμοδιότητές της αφορούν τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς όσο και στις ενοποιούμενες θυγατρικές της.

Επιτροπή Δαπανών

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, με Πρόεδρο τον Group Chief Financial Officer.

Μέλη της Επιτροπής είναι στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε δεκαπενθήμερη βάση και στην αρμοδιότητά της είναι η έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών, επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία ή εκποίησης αυτών καθώς και επενδύσεων σε υποδομές της Τράπεζας.