Κύριες Εκτελεστικές, Διοικητικές & Λοιπές Επιτροπές Τράπεζα Πειραιώς

Συμβούλιο Εποπτείας & Διαχείρισης Καθυστερήσεων (ΣΕΚ)

Το ΣΕΚ αποτελείται από δώδεκα μέλη, με Πρόεδρο τον CEO του Ομίλου. Μέλη του Συμβουλίου είναι Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, Γενικοί Διευθυντές καθώς και δύο στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας.

Το ΣΕΚ συστάθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της Τράπεζας για την αποτελεσματική διαχείριση των προβληματικών απαιτήσεων. Σκοπός του είναι η κατάρτιση της στρατηγικής διαχείρισης των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η δημιουργία ενός σύγχρονου συστήματος παρακολούθησης αυτών των απαιτήσεων και η διαμόρφωση των αναγκαίων ανά χαρτοφυλάκιο τύπων ρυθμίσεών τους. Επίσης η διασφάλιση των βέλτιστων δομών και πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων διαχείρισης των καθυστερήσεων και ο καθορισμός του εύρους των αρμοδιοτήτων των οργάνων και των προσώπων που συμμετέχουν στη διαχείριση των καθυστερήσεων. Τέλος, η έγκριση των προγραμμάτων ρυθμίσεων και η ανά τρίμηνο ενημέρωση του Δ.Σ. της Τράπεζας.

Επιτροπή Διαχείρισης Ενεργητικού-Παθητικού (ALCO)

Η Επιτροπή αποτελείται από εννέα μέλη, με Πρόεδρο τον CEO του Ομίλου και Αντιπρόεδρο έναν Ανώτερο Γενικό Διευθυντή της Τράπεζας. Μέλη της Επιτροπής είναι Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, ένας Γενικός Διευθυντής, ένας Σύμβουλος της Τράπεζας, καθώς και ένα στέλεχος της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε μηνιαία βάση και κύριες αρμοδιότητές της Επιτροπής είναι η υλοποίηση της στρατηγικής της Τράπεζας στην ανάπτυξη στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, η διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με παράλληλη άσκηση τιμολογιακής πολιτικής σε προϊόντα και υπηρεσίες, η έγκριση για την εισαγωγή νέων καταθετικών ή δανειακών προϊόντων, η παρακολούθηση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τους κινδύνους, η εξέταση των σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων κρίσης και η λήψη αποφάσεων για τη διατήρηση της διαθέσιμης ρευστότητας του Ομίλου σε αποδεκτά επίπεδα.

Ανώτατη Επιτροπή Πιστοδοτήσεων

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, με Πρόεδρο έναν Σύμβουλο Διοίκησης της Τράπεζας. Μέλη της Επιτροπής είναι τρεις Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, ένας εκ των οποίων είναι ο Group Chief Risk Officer και ένας Σύμβουλος Διοίκησης της Τράπεζας, ενώ η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική εβδομαδιαία βάση και είναι αρμόδια για εγκρίσεις πιστοδοτήσεων και αναδοχές κινδύνων. Οι αρμοδιότητές της αφορούν τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς, όσο και στις ενοποιούμενες  θυγατρικές της.

Recovery Credit Committee

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, με Πρόεδρο έναν Σύμβουλο Διοίκησης της Τράπεζας. Μέλη της Επιτροπής είναι δύο Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές, ένας εκ των οποίων είναι ο Group Chief Risk Officer, ένας Γενικός Διευθυντής, και ένα στέλεχος της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας, ενώ η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτική εβδομαδιαία βάση και εγκρίνει θέματα που αφορούν πιστούχους αρμοδιότητας NPE Management Unit και International Banking. Οι αρμοδιότητές της αφορούν τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς όσο και στις ενοποιούμενες θυγατρικές της.

Επιτροπή Δαπανών

Η Επιτροπή αποτελείται από πέντε μέλη, με Πρόεδρο τον Chief Financial Officer.

Μέλη της Επιτροπής είναι δύο Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές καθώς και άλλα στελέχη της Ανώτατης Διοίκησης της Τράπεζας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Η Επιτροπή συνεδριάζει σε δεκαπενθήμερη βάση και στην αρμοδιότητά της είναι η έγκριση των πάσης φύσεως δαπανών, επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και σε υποδομές της Τράπεζας, καθώς και της εκποίησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων.