Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζα Πειραιώς

Ποσοστό συμμετοχής γυναικών σε θέσεις Προέδρου ή Αντιπροέδρου στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά Mέλη του Δ.Σ., η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα. Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό του είδους, της σύνθεσης και της διάρκειας της θητείας της Επιτροπής. Τα Mέλη της Επιτροπής ορίζονται από το Δ.Σ. κατόπιν σχετικής πρότασης της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων του Δ.Σ., η οποία παρουσιάζει τη λογική του διορισμού των Mελών και την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας τους με βάση τα κριτήρια που προβλέπονται από το νόμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη πιθανούς περιορισμούς μη επιλεξιμότητας ή ασυμβατότητας. Εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η θητεία των Mελών της Επιτροπής συμπίπτει με την τριετή θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ορίζονται από τα Mέλη της.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου:

Πρόεδρος:
Weatherston Anne

Αντιπρόεδρος:
Μπεράχας Σολομών

Μέλη:
De Boeck Karel
Hexter David
Tondi Francesca
Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο κ. Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή συνέρχεται 8 τουλάχιστον φορές το χρόνο, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, είναι πιθανό να διεξαχθούν επιπρόσθετες συνεδριάσεις.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

 • η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατομική βάση και σε επίπεδο Ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες του Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου,
 • η επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιριών,
 • η επίβλεψη του διενεργούμενου από την εταιρεία των τακτικών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου και η σε τακτική βάση συνεργασία μαζί τους,
 • η υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Η Επιτροπή υποβάλλει, επίσης, όποτε το κρίνει σκόπιμο, πρόταση για την αντικατάσταση ή την εναλλαγή τους,
 • η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας και των θυγατρικών της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
 • η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από τη Διοίκηση,
 • η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τον Εσωτερικό Έλεγχο Ομίλου,
 • η αξιολόγηση του έργου του Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας του, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, και
 • ο προσδιορισμός του εύρους κάλυψης και η επιλογή και ανάθεση περιοδικά, τουλάχιστον ανά τριετία, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, πλην των τακτικών, της αξιολόγησης της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον Τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ

Επιτροπή Κινδύνων

Η Επιτροπή Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. με κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ειδίκευση για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη Στρατηγική Κινδύνων και Κεφαλαίου της Τράπεζας. Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύνθεση Επιτροπής Κινδύνων:
Πρόεδρος:
De Boeck Karel

Αντιπρόεδρος:
Μπεράχας Σολομών

Μέλη:
Panzures Andrew
Weatherston Anne
Βλαδές Αλέξανδρος
Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο κ. Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει σημαντική εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στον κλάδο της εμπορικής τραπεζικής, και κατά προτίμηση στη διαχείριση κινδύνων, καθώς επίσης και εξοικείωση με το τοπικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

Τα μέλη της Επιτροπής  Κινδύνων διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκείς γνώσεις και προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και στον κλάδο της εμπορικής τραπεζικής, και τουλάχιστον ένα (1) μέλος είναι εξειδικευμένο στη διαχείριση κινδύνων, και έχει εξοικείωση με το τοπικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα και Γραμματέα. Εκτελεστικός Γραμματέας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο εκάστοτε Επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (Chief Risk Officer).

Η θητεία των μελών της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έτη), αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να τα παύει ή να τα αντικαθιστά οποτεδήποτε (εξαιρουμένου του Εκπροσώπου του ΤΧΣ ο οποίος ορίζεται από το ΤΧΣ).

Η Επιτροπή συνεδριάζει, με πρόσκληση του/της Προέδρου της, σε μηνιαία βάση, ενώ επιπρόσθετες συνεδριάσεις είναι πιθανόν να συγκληθούν εάν αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η Επιτροπή έχει ως αποστολή να διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι η Τράπεζα έχει μια καλά καθορισμένη στρατηγική κινδύνων και διάθεση ανάληψης κινδύνων, ότι καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της Τράπεζας, καθώς και ότι η διάθεση ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας είναι σαφέστατα γνωστοποιημένη σε όλη την Τράπεζα. Τέλος, διασφαλίζει την ενοποιημένη και εξειδικευμένη διαχείριση και έλεγχο των κινδύνων.

Λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) Μέλη του Δ.Σ. και όχι περισσότερα από το 40% του συνολικού αριθμού των Μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας. Όλα τα Μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά, η πλειοψηφία των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Τουλάχιστον ένα (1) από τα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι και Μέλος της Επιτροπής Κινδύνων ώστε να επιβλέπει την ευθυγράμμιση της Πολιτικής Αποδοχών με τη στρατηγική της Τράπεζας αναφορικά με τους κινδύνους και την κεφαλαιακή επάρκεια.

Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών:

Πρόεδρος:
Panzures Andrew

Mέλη:
Cucchiani Enrico Tommaso
Μπεράχας Σολομών
Tondi Francesca
Βλαδές Αλέξανδρος
Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο κ. Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα. Η Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνεται απαραίτητο για την επιτέλεση της αποστολής της, αλλά όχι λιγότερο από τέσσερις (4) φορές ανά ημερολογιακό έτος. 


Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών είναι:

 • να παρέχει συστάσεις και να συμβουλεύει το Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων σε σχέση με τη διαμόρφωση, τον έλεγχο της εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών και την ευθυγράμμιση της με τους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, το Πλαίσιο Ανάληψης Κινδύνων της Τράπεζας και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών,
 • να παρακολουθεί την υλοποίηση ενός πλαισίου που αξιολογεί αντικειμενικά την απόδοση και συνδέεται άμεσα με τον προσδιορισμό των αποδοχών των εργαζομένων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας (Risk Takers) καθώς και του συνόλου των εργαζομένων,
 • να επιβλέπει την εφαρμογή των πολιτικών της Τράπεζας αναφορικά με την διαχείριση των ταλέντων και του σχεδιασμού διαδοχής και τέλος,
 • να αξιολογεί την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων με σκοπό τη δημιουργία μίας Εταιρικής Κουλτούρας η οποία θα υποστηρίζει τους στόχους και το όραμα της Τράπεζας.

Λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ.

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία (3) μέλη του Δ.Σ. και ο αριθμός των Mελών της δεν υπερβαίνει το 40% του συνολικού αριθμού των Mελών του Δ.Σ. Όλα τα Mέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα.

Σύνθεση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.:
Πρόεδρος:
Hexter David

Αντιπρόεδρος :
Cucchiani Enrico Tommaso

Μέλη:
De Boeck Karel
Panzures Andrew
Κοντογούρη Βενετία
Βλαδές Αλέξανδρος
Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο κ. Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, όσες φορές κρίνει απαραίτητο για επιτέλεση της αποστολής της, αλλά τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό έτος.

Σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. είναι, μεταξύ άλλων, ο εντοπισμός και η ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων για εκλογή ή αντικατάσταση μελών Δ.Σ., η αξιολόγηση τουλάχιστον σε ετήσια βάση της δομής, του μεγέθους και της σύνθεσης (καθώς και του συνόλου των δεξιοτήτων, των γνώσεων, της ανεξαρτησίας, της εμπειρογνωμοσύνης και της διαφοροποίησης) του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, η ετήσια αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της διαδοχής των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

Λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώΕπιτροπή Στρατηγικής

Η Επιτροπή Στρατηγικής αποτελείται από μη εκτελεστικά Μέλη του Δ.Σ.

Σύνθεση Επιτροπής Στρατηγικής:
Πρόεδρος:
Cucchiani Enrico Tommaso

Αντιπρόεδρος:
Hexter David

Μέλη:
De Boeck Karel
Κοντογούρη Βενετία
Weatherston Anne
Panzures Andrew
Βλαδές Αλέξανδρος
Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου, ο κ. Περικλής Δοντάς, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδριάζει σε μηνιαία βάση σε τόπο, χρόνο, ώρα και με ημερήσια Διάταξη που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής, και παρακολουθεί σε τακτική βάση, αναλύει και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα στρατηγικών επιλογών της Τράπεζας και όταν απαιτείται, διατυπώνει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. της Τράπεζας. Επίσης, χαράσσει τους άξονες του Επιχειρηματικού Σχεδίου, παρακολουθεί, εισηγείται, και αποφασίζει για κάθε θέμα στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο. Σε περίπτωση κρίσης έχει αρμοδιότητες Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Στρατηγικής αφορούν τόσο την Τράπεζα Πειραιώς όσο και τις θυγατρικές της.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον Τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ