Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζα Πειραιώς

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, η πλειοψηφία των οποίων, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι ανεξάρτητα. Στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας με τριετή θητεία, μετά από πρόταση του ΔΣ το οποίο έχει, με τη συνδρομή της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ., την ευθύνη της επιλογής κατάλληλων μελών. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από τα μέλη της ή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα και η λειτουργία της διέπεται από την Πράξη Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος 2577/2006 και το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

Σύνθεση Επιτροπής Ελέγχου:

Πρόεδρος:
Anne Weatherston

Αντιπρόεδρος:
Panzures Andrew


Μέλη:
Hexter David
De Boeck Karel
Μπεράχας Σολομών
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή συνέρχεται τέσσερις τουλάχιστον φορές το χρόνο, ενώ αν κριθεί απαραίτητο, είναι πιθανό να διεξαχθούν επιπρόσθετες συνεδριάσεις.

Οι κυριότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι:

 • η παρακολούθηση και η ετήσια αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου σε ατομική βάση και σε επίπεδο Ομίλου, με βάση τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου,
 • η επίβλεψη και αξιολόγηση των διαδικασιών κατάρτισης των δημοσιευμένων ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου, της Τράπεζας και των θυγατρικών της εταιριών,
 • η επίβλεψη του διενεργούμενου από την εταιρεία των τακτικών ορκωτών ελεγκτών – λογιστών ελέγχου των ετήσιων και ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και του Ομίλου και η σε τακτική βάση συνεργασία μαζί τους,
 • η υποβολή πρότασης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την επιλογή της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Η Επιτροπή υποβάλλει, επίσης, όποτε το κρίνει σκόπιμο, πρόταση για την αντικατάσταση ή την εναλλαγή τους,
 • η διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εξωτερικών ελεγκτών της Τράπεζας και των θυγατρικών της, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία,
 • η υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί και η παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων που αποφασίζονται από τη Διοίκηση,
 • η υποβολή προτάσεων για τις ειδικές περιοχές όπου επιβάλλεται η διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τον Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου,
 • η αξιολόγηση του έργου του Τομέα Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου, με έμφαση σε θέματα που σχετίζονται με το βαθμό ανεξαρτησίας του, την ποιότητα και το εύρος των ελέγχων που διενεργεί, τις προτεραιότητες που προσδιορίζονται από μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος, των συστημάτων και του επιπέδου των κινδύνων και την εν γένει αποτελεσματικότητα της λειτουργίας του, και
 • ο προσδιορισμός του εύρους κάλυψης και η επιλογή και ανάθεση περιοδικά, τουλάχιστον ανά τριετία, σε εταιρεία ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, πλην των τακτικών, της αξιολόγησης της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον Τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ

Επιτροπή Κινδύνων

Η Επιτροπή Κινδύνων ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ. με κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ειδίκευση για να κατανοούν και να παρακολουθούν τη στρατηγική ανάληψης κινδύνων της Τράπεζας. Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010. Τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας μελών Δ.Σ. σύμφωνα με τον Νόμο 3016/2002 και τη σχετική Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/162/EC.

Σύνθεση Επιτροπής Κινδύνων:
Πρόεδρος:
De Boeck Karel

Αντιπρόεδρος:
Μπεράχας Σολομών

Μέλη:
Panzures Andrew
Weatherston Anne
Βλαδές Αλέξανδρος
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαθέτει σημαντική εμπειρία στην εμπορική τραπεζική και κατά προτίμηση στη διαχείριση κινδύνων και κεφαλαίου ή/και τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς επίσης και εξοικείωση με το τοπικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

Τα μέλη της Επιτροπής  Κινδύνων διαθέτουν στο σύνολό τους επαρκείς γνώσεις και προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ή στον κλάδο της εμπορικής τραπεζικής, και τουλάχιστον ένα (1) μέλος είναι εξειδικευμένο στους τομείς διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαιακής επάρκειας, και έχει εξοικείωση με το τοπικό και διεθνές κανονιστικό πλαίσιο.

Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα και Γραμματέα. Εκτελεστικός Γραμματέας ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ο εκάστοτε Επικεφαλής του Τομέα Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (Chief Risk Officer ).

Η θητεία των μελών της Επιτροπής δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου (τρία έτη), αλλά το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να τα παύει ή να τα αντικαθιστά οποτεδήποτε (εξαιρουμένου του Εκπροσώπου του ΤΧΣ ο οποίος ορίζεται από το ΤΧΣ).

Η Επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, όσες φορές κρίνει απαραίτητο για επιτέλεση της αποστολής της, αλλά πάντως όχι λιγότερο από μία (1) φορά το μήνα.

Η Επιτροπή έχει ως αποστολή να διασφαλίζει ότι η Τράπεζα έχει μια καλά καθορισμένη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων και διάθεσης ανάληψης κινδύνων ότι καλύπτονται αποτελεσματικά όλες οι μορφές κινδύνων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της Τράπεζας καθώς και ότι η διάθεση ανάληψης κινδύνου της τράπεζας είναι σαφέστατα γνωστοποιημένη σε όλη την Τράπεζα. Τέλος, διασφαλίζει τον ενοποιημένο έλεγχό διαχείρισης κινδύνων και την εξειδικευμένη αντιμετώπισή τους.

Λεπτομέρειες για τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ

Επιτροπή Αποδοχών

Η Επιτροπή αποτελείται κατ’ ελάχιστον από τρία Μέλη του Δ.Σ. και όχι περισσότερα από το 40% του συνολικού αριθμού των Μελών του Δ.Σ. της Τράπεζας, εκ των οποίων το ένα Μέλος είναι ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά, η πλειοψηφία των οποίων πρέπει να είναι ανεξάρτητα. Ο Εκπρόσωπος του Τ.Χ.Σ. είναι αυτοδικαίως μέλος της Επιτροπής βάσει του Ν.3684/2010. Τουλάχιστον ένα από τα Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να είναι και Μέλος της Επιτροπής Κινδύνων ώστε να επιβλέπει την ευθυγράμμιση της Πολιτικής Αποδοχών με τη στρατηγική της Τράπεζας αναφορικά με τους κινδύνους και την κεφαλαιακή επάρκεια.

Σύνθεση Επιτροπής Αποδοχών:

Πρόεδρος:
Berggren Arne

Αντιπρόεδρος:
Panzures Andrew

Μέλη:
Cucchiani Enrico Tommaso
Μπεράχας Σολομών
Βλαδές Αλέξανδρος
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα. Η Επιτροπή συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου της όσες φορές κρίνεται απαραίτητο για την επιτέλεση της αποστολής της, αλλά όχι λιγότερο από τέσσερις (4) φορές ανά ημερολογιακό έτος. 


Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών είναι:

 • να παρέχει συστάσεις και να συμβουλεύει το Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων σε σχέση με τη διαμόρφωση, τον έλεγχο της εφαρμογής και την περιοδική αναθεώρηση της Πολιτικής Αποδοχών και την ευθυγράμμιση της με τους στρατηγικούς στόχους της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, το Πλαίσιο Ανάληψης Κινδύνων της Τράπεζας και τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των μετόχων, των επενδυτών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών,
 • να παρακολουθεί την υλοποίηση ενός πλαισίου που αξιολογεί αντικειμενικά την απόδοση και συνδέεται άμεσα με τον προσδιορισμό των αποδοχών των εργαζομένων των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου της Τράπεζας (Risk Takers) καθώς και του συνόλου των εργαζομένων,
 • να επιβλέπει την εφαρμογή των πολιτικών της Τράπεζας αναφορικά με την διαχείριση των ταλέντων και του σχεδιασμού διαδοχής και τέλος,
 • να αξιολογεί την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων με σκοπό τη δημιουργία μίας Εταιρικής Κουλτούρας η οποία θα υποστηρίζει τους στόχους και το όραμα της Τράπεζας.

Λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώ.

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. αποτελείται κατ΄ελάχιστον από τρία μέλη του Δ.Σ. και ο αριθμός των μελών της (πλην του Εκπροσώπου του Τ.Χ.Σ.) δεν υπερβαίνει το 40% του συνολικού αριθμού των μελών του Δ.Σ. Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά, η πλειοψηφία των οποίων είναι ανεξάρτητα. Ο Εκπρόσωπος του Τ.Χ.Σ. είναι αυτοδικαίως μέλος της Επιτροπής βάσει του Ν. 3864/2010. Η Επιτροπή επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα.

Σύνθεση Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.:
Πρόεδρος:
Hexter David

Αντιπρόεδρος :
Cucchiani Enrico Tommaso

Μέλη:
Berggren Arne
Κοντογούρη Βενετία
Βλαδές Αλέξανδρος
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, όσες φορές κρίνει απαραίτητο για επιτέλεση της αποστολής της, αλλά τουλάχιστον δύο (2) φορές ανά ημερολογιακό έτος.

Σημαντικότερες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ. είναι, μεταξύ άλλων, ο εντοπισμός και η ανάδειξη κατάλληλων υποψηφίων για εκλογή ή αντικατάσταση μελών Δ.Σ., η αξιολόγηση τουλάχιστον σε ετήσια βάση της δομής, του μεγέθους και της σύνθεσης (καθώς και του συνόλου των δεξιοτήτων, των γνώσεων, της ανεξαρτησίας, της εμπειρογνωμοσύνης και της διαφοροποίησης) του Δ.Σ. και των Επιτροπών του, η ετήσια αξιολόγηση της αποδοτικότητας του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της διαδοχής των μελών του Δ.Σ. και των ανώτατων εκτελεστικών διοικητικών στελεχών.

Λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής είναι διαθέσιμες εδώΕπιτροπή Στρατηγικής

Η Επιτροπή Στρατηγικής αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή συμμετέχει με πλήρη δικαιώματα ψήφου ο Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010.

Σύνθεση Επιτροπής Στρατηγικής:
Πρόεδρος:
Cucchiani Enrico Tommaso

Αντιπρόεδρος:
Hexter David

Μέλη:
De Boeck Karel
Κοντογούρη Βενετία
Berggren Arne
Weatherston Anne
Panzures Andrew
Βλαδές Αλέξανδρος
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή Στρατηγικής συνεδριάζει σε μηνιαία βάση σε τόπο, χρόνο, ώρα και με ημερήσια Διάταξη που ορίζεται από τον Πρόεδρο αυτής.

Η Επιτροπή Στρατηγικής παρακολουθεί σε τακτική βάση, αναλύει και λαμβάνει αποφάσεις για θέματα στρατηγικών επιλογών της Τράπεζας και όταν απαιτείται, διατυπώνει σχετική εισήγηση στο Δ.Σ. της Τράπεζας. Επίσης, χαράσσει τους άξονες του Επιχειρηματικού Σχεδίου, παρακολουθεί, εισηγείται και αποφασίζει για κάθε θέμα στρατηγικής σημασίας για τον Όμιλο. Σε περίπτωση κρίσης έχει αρμοδιότητες Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσεων. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Στρατηγικής αφορούν τόσο την Τράπεζα Πειραιώς όσο και τις θυγατρικές του.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον Τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ

Επιτροπή Δεοντολογίας, Διακυβέρνησης και Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών Θεμάτων και Θεμάτων Ετ. Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Δεοντολογίας, Διακυβέρνησης και Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών Θεμάτων και Θεμάτων Ετ. Διακυβέρνησης αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύνθεση Επιτροπής Δεοντολογίας, Διακυβέρνησης και Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών Θεμάτων και Θεμάτων Ετ. Διακυβέρνησης:

Πρόεδρος:
Χαντζηνικολάου Γεώργιος

Αντιπρόεδρος:
De Boeck Karel

Μέλη:
Hexter David
Κοντογούρη Βενετία
Cucchiani Enrico Tommaso
Μπεράχας Σολομών
Berggren Arne
Βλαδές Αλέξανδρος
Δοντάς Περικλής (Εκπρόσωπος ΤΧΣ)

Επίσης, παρίσταται ο Παρατηρητής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή συνεδριάζει με απαρτία τουλάχιστον του ημίσεως των μελών της (τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα) και αποφασίζει με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής ανάλογα με τα θέματα ημερήσιας διάταξης και εφόσον κρίνεται ενδεδειγμένο ή σκόπιμο, δύνανται να παρευρίσκονται και άλλοι εργαζόμενοι, στελέχη ή σύμβουλοι της Τράπεζας.

Βασικός σκοπός της Επιτροπής είναι να εξετάζει και να αποφαίνεται για θέματα Δεοντολογίας, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, να διασφαλίζει χρηστή διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εσωτερικές πολιτικές της Τράπεζας, καθώς και η εποπτεία των προγραμμάτων ή δράσεων περιβαλλοντικής και εταιρικής υπευθυνότητας που εφαρμόζει η Τράπεζα. Η Επιτροπή θα έχει επίσης την ευθύνη επισκόπησης του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας και διατύπωσης προτάσεων για βελτιώσεις, μετά από εισήγηση των συναρμόδιων υπηρεσιακών Μονάδων, σε ορίζοντα τριετούς αναθεώρησης από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πληροφορίες για τις αρμοδιότητες και τον Τρόπο λειτουργίας των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου εδώ