Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου

Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου

Η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου αποτελείται από έντεκα Μέλη με Πρόεδρο τον CEO του Ομίλου. Μέλη της Επιτροπής είναι Ανώτεροι Γενικοί και Γενικοί Διευθυντές και επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε δεύτερη Δευτέρα και εκτάκτως όποτε συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής. Οι αρμοδιότητές της αφορούν τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς, όσο και στις ενοποιούμενες θυγατρικές της. Με εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς, η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου έχει αρμοδιότητες τις οποίες μπορεί να εκχωρεί ή να αναθέτει σε Διοικητικές Επιτροπές, σε Μέλη της Επιτροπής ή σε στελέχη της Τράπεζας. Ειδικότερα και μεταξύ άλλων, η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου παρακολουθεί την εφαρμογή του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και του Σχεδίου Αναδιάρθρωσης (Restructuring Plan) της Τράπεζας και του Ομίλου και λαμβάνει τις αναγκαίες αποφάσεις για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και εισηγείται τον Ετήσιο Προϋπολογισμό στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.


Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου:

Πρόεδρος
Μεγάλου Χρήστος
Μέλη
Αρβανίτης Αθανάσιος
Βρεττού Ελένη
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Γναρδέλλης Θεόδωρος
Κορμάς Γεώργιος
Κουτεντάκης Βασίλειος
Μαυρογιάννης Δημήτριος
Μπαρδής Εμμανουήλ
Πασχάλης Κωνσταντίνος
Σταμούλης Ιωάννης