Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου

Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου

Η Εκτελεστική Επιτροπή Ομίλου αποτελείται από έντεκα Μέλη με Πρόεδρο τον CEO του Ομίλου. Μέλη της Επιτροπής είναι Ανώτεροι Γενικοί Διευθυντές και ένας Γενικός Διευθυντής και επικουρείται από Εκτελεστικό Γραμματέα. Η Επιτροπή συνεδριάζει κάθε δεύτερη Δευτέρα και εκτάκτως όποτε συγκαλείται από τον Πρόεδρο αυτής. Οι αρμοδιότητές της αφορούν τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς, όσο και στις ενοποιούμενες θυγατρικές της. 


Σύνθεση Εκτελεστικής Επιτροπής Ομίλου:

Πρόεδρος
Μεγάλου Χρήστος

Μέλη
Αρβανίτης Αθανάσιος
Γεωργόπουλος Γεώργιος
Γναρδέλλης Θεόδωρος
Κοντογούρης Αχιλλέας
Κουτεντάκης Βασίλειος
Μαργαρίτης Χαράλαμπος
Μπαρδής Εμμανουήλ
Μπερμπάτη Χρυσάνθη
Σταμούλης Ιωάννης
Τζούρος Θεόδωρος