Έλεγχος Καταλληλότητας & Συμβατότητας

Τι είναι ο έλεγχος καταλληλότητας και πότε διενεργείται;

Ο έλεγχος καταλληλότητας (Suitability testing) των προτεινόμενων προϊόντων/υπηρεσιών απαιτείται στις περιπτώσεις παροχής επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου για ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες. Ειδικότερα, πρέπει να αξιολογούνται η γνώση και η εμπειρία του πελάτη στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοπιστωτικού μέσου ή υπηρεσίας, καθώς επίσης και η χρηματοοικονομική κατάσταση του πελάτη. Τα προτεινόμενα προϊόντα πρέπει να ανταποκρίνονται στους επενδυτικούς στόχους και το επενδυτικό προφίλ του πελάτη.

Τι είναι ο έλεγχος συμβατότητας και πότε διενεργείται;

Ο έλεγχος συμβατότητας (Appropriateness testing) απαιτείται σε περίπτωση απλής εντολής (execution only) αγοραπωλησίας σύνθετων προϊόντων από ιδιώτες πελάτες. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αξιολογούνται οι γνώσεις και η εμπειρία του πελάτη στον επενδυτικό τομέα που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη κατηγορία του προσφερόμενου ή ζητούμενου χρηματοπιστωτικού μέσου, ώστε να διασφαλισθεί ότι κατανοεί τους εκάστοτε κινδύνους.

Ποια ακριβώς η διαφορά ανάμεσα στον έλεγχο καταλληλότητας και τον έλεγχο συμβατότητας;

Πρόκειται για δύο διαφορετικούς ελέγχους που αποσκοπούν στην καλύτερη προστασία των επενδυτών. Η αναγκαιότητα διενέργειάς τους εξαρτάται από την κατηγοριοποίηση των πελατών, αλλά και από την παρεχόμενη υπηρεσία από τον Όμιλο.

Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται οι περιπτώσεις, στις οποίες διενεργείται ο κάθε έλεγχος:

Σύνθετα προϊόντα Μη σύνθετα προϊόντα
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
Έλεγχος καταλληλότητας (Suitability test) Έλεγχος καταλληλότητας (Suitability test)
Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Έλεγχος καταλληλότητας (Suitability test) Έλεγχος καταλληλότητας (Suitability test)
Λοιπές υπηρεσίες (Execution only)
Έλεγχος συμβατότητας (Appropriateness test)