Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Τι είναι η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων;

Η Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων περιγράφει τον τρόπο, με τον οποίο οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών δεσμεύονται να εντοπίζουν, αποφεύγουν και διαχειρίζονται περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων, οι οποίες θα μπορούσαν να ανακύψουν κατά την παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών και ενδέχεται να αποβούν επιζήμιες για τα συμφέροντά σας. Λεπτομέρειες για τη σχετική πολιτική του Ομίλου Πειραιώς θα βρείτε στην Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων.