Κατηγοριοποίηση των Πελατών

Τι σημαίνουν οι κατηγορίες πελατών που ορίζει η MiFID;

Κάθε πελάτης, πριν διενεργηθεί οποιαδήποτε πράξη κατ' εντολή του ή αποκτήσει οποιοδήποτε επενδυτικό προϊόν, κατηγοριοποιείται σε μία από τις τρεις κατηγορίες που ορίζει η Οδηγία:
  • Ιδιώτες πελάτες: Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα, οι οποίοι θα απολαμβάνουν της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας των επενδυτών.
  • Επαγγελματίες πελάτες: Συνήθως Θεσμικοί Επενδυτές, αλλά και Ιδιώτες, με επαγγελματική γνώση και εμπειρία που πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά κριτήρια και απολαμβάνουν περιορισμένης προστασίας επενδυτών.
  • Επιλέξιμοι Αντισυμβαλλόμενοι: Κυβερνητικοί Οργανισμοί και Θεσμικοί Επενδυτές, οι οποίοι δεν θα καλύπτονται από τους κανόνες προστασίας επενδυτών.

Με βάση την παραπάνω κατηγοριοποίηση παρέχεται ιδιαίτερη προστασία στους "ιδιώτες πελάτες", οι οποίοι δε διαθέτουν την απαραίτητη γνώση και εμπειρία σε θέματα αγορών και χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν τους κινδύνους που αναλαμβάνουν. Ταυτόχρονα, δεν επιβαρύνεται η δραστηριότητα των επαγγελματιών της κεφαλαιαγοράς, οι οποίοι διαθέτουν πείρα και γνώσεις και είναι σε θέση να λαμβάνουν οι ίδιοι επενδυτικές αποφάσεις.

Είναι προς όφελός μου να με κατατάξει ο Όμιλος Πειραιώς σαν Ιδιώτη πελάτη;

Ιδιώτες πελάτες με βάση τη MiFID είναι εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι δε διαθέτουν την πείρα, τις γνώσεις και την εξειδίκευση, ώστε να λαμβάνουν τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις και να εκτιμούν δεόντως τους κινδύνους, στους οποίους εκτίθενται. Αυτός είναι ο λόγος, για τον οποίο οι ιδιώτες πελάτες τυγχάνουν μεγαλύτερης προστασίας όσον αφορά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Μπορώ να ζητήσω αλλαγή κατηγορίας;

Υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσει κάποιος επενδυτής αλλαγή της κατηγοριοποίησής αρκεί να ικανοποιούνται συγκεκριμένα κριτήρια που προσδιορίζει η Οδηγία.

Υπάρχουν διαφορές στον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι πελάτες που ανήκουν στις τρεις κατηγορίες;

Η διαφορά ανάμεσα στις τρεις κατηγορίες εστιάζεται στην πληροφόρηση και στο επίπεδο της προστασίας που παρέχεται στους πελάτες. Ειδικότερα, στους ιδιώτες πελάτες παρέχεται πλήρης και αναλυτική ενημέρωση για το κάθε προϊόν και τα χαρακτηριστικά του, τις αποδόσεις, το κόστος, τους κινδύνους που ενέχει κλπ., ενώ για τον επαγγελματία το επίπεδο πληροφόρησης και προστασίας είναι χαμηλότερο, καθώς θεωρείται γνώστης των αγορών και των προϊόντων.