Αγαπημένα

Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) καθορίζει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για την εναρμόνιση των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρώπη. Ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το τι είναι και για το πώς σας επηρεάζει ως επενδυτή.

Οδηγία MiFiD

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες MiFID I και MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) συνδυαστικά με τον Κανονισμό MiFIR (Markets in Financial Instruments Regulation) καθορίζουν το θεσμικό πλαίσιο της διάθεσης επενδυτικών προϊόντων και της λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων στην Ευρώπη.

Τι είναι η MiFID;

Η Κοινοτική οδηγία MiFID I, η οποία έγινε νόμος του Ελληνικού Κράτους το 2007, αποτέλεσε το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς των επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών, τη μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές καθώς και τη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων προς όφελος όλων των επενδυτών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την πάροδο των ετών, προχώρησε σε επαναξιολόγηση και αναθεώρηση του πλαισίου της MiFID Ι και εξέδωσε το 2014 την οδηγία MiFID II, η οποία επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της αρχικής οδηγίας.

Το νέο πλαίσιο της MiFID II στοχεύει μεταξύ άλλων σε ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια και προστασία των επενδυτών καθώς και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των αγορών.

Η Κοινοτική Οδηγία MiFID IΙ ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο το Ιανουάριο του 2018 με τον ν.4514/2018.

Πώς επωφελούνται οι επενδυτές;

Η σημαντικότερη αλλαγή που επιφέρει το νέο θεσμικό πλαίσιο MiFID II είναι τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και προστασίας των επενδυτών.

Οι διατάξεις της MiFID έχουν άμεσα θετική επίδραση, καθώς προβλέπουν:

 • την κατηγοριοποίηση των επενδυτών, ανάλογα με τις επενδυτικές γνώσεις και την εμπειρία τους
 • την αξιολόγηση της καταλληλότητας και συμβατότητας των επενδυτικών συναλλαγών, προκειμένου να προτείνεται στον κάθε επενδυτή η επενδυτική λύση που πραγματικά του ταιριάζει και να μην αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο από αυτόν που θα ήθελε
 • την πλήρη ενημέρωση του επενδυτή για τις προμήθειες που πρέπει να καταβάλει
 • την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τον επενδυτή κατά την εκτέλεση εντολών του
 • την ενημέρωση του επενδυτή για την Πολιτική Συγκρούσεων Συμφερόντων της εταιρείας που του παρέχει επενδυτικές υπηρεσίες

Ποιους αφορά η MiFID;

Η MiFID αφορά στα πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές επί επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στις επιχειρήσεις που είτε παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες είτε κατασκευάζουν και διανέμουν επενδυτικά προϊόντα (Τράπεζες, ΑΕΠΕΥ κλπ).

Ποιά προϊόντα αφορά η MiFID;

Το πλαίσιο της MiFID Ι / MiFID II καλύπτει το σύνολο των επενδυτικών προϊόντων όπως:

 • Μετοχές
 • Ομόλογα
 • Αμοιβαία κεφάλαια
 • Παράγωγα (options, futures, swaps)
 • Δομημένες καταθέσεις κλπ.

Δεν καλύπτονται προϊόντα όπως Απλές Καταθέσεις, Δάνεια, Ασφαλιστικά Προϊόντα κλπ.

Σε τι επηρεάζει η νέα οδηγία MiFID II τους επενδυτές;

H Οδηγία MiFID II επιφέρει:

 • Μεγαλύτερη διαφάνεια: Παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση προς τον επενδυτή μέσω τριμηνιαίων statements, προ-συναλλακτικής και μετα-συναλλακτικής ενημέρωσης για τα κόστη των συναλλαγών κλπ.
 • Ενίσχυση της προστασίας των επενδυτών: Kαθορίζεται η έννοια της αγοράς-στόχου για κάθε προϊόν ώστε ο επενδυτής να αποκτά τα επενδυτικά προϊόντα και υπηρεσίες που ταιριάζουν στο προφίλ του.
 • Διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων που καλύπτει η Οδηγία (δομημένες καταθέσεις).