Αικατερίνη Μπερίτση

Έτος γέννησης: 1955
Ηλικία: 62
Υπηκοότητα: Ελληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Θέση στο Δ.Σ. Εκπρόσωπος ΤΧΣ (Ν.3864/2010)
Εκλογή στο Δ.Σ. Μάιος 2012
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Μέλος Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων
Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
Μέλος Επιτροπής Αποδοχών
Μέλος Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού
Εκτελεστικές θέσεις -
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2012
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές -
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων -
Πρόσφατες αρμοδιότητες Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου, 2013-2014

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1980 to 2009

Εμπορική Τράπεζα, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Συντονισμού και Επικοινωνίας

Εκτ.Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου, 2008-2009

Κατείχε Διευθυντικές θέσεις σε διάφορες μονάδες στην Εμπορική Τράπεζα, ανάμεσα στις οποίες Θυγατρικών Εσωτερικού και Εξωτερικού, Μεγάλων Επιχειρήσεων, Ανθρώπινου Δυναμικού, 1980-2008

1978 to 1980 Motor Oil Hellas SA, Εγγυητικές Επιστολές, Πιστωτικά όρια, Ταμειακές ροές θυγατρικών εξωτερικού

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2011 to 2012 New Proton Bank SA, Πρόεδρος Δ.Σ. εντεταλμένη από ΤΧΣ και ΤτΕ, Πρόεδρος Επιτροπής Ελέγχου
2009-2011

Όμιλος Credit Agricole

Μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. και μέλος Επιτροπής Ελέγχου στις ακόλουθες θυγατρικές:
Εμπορική Τράπεζα-Credit Agricole Ρουμανίας
Εμπορική Τράπεζα-Credit Agricole Βουλγαρίας
Εμπορική Τράπεζα-Credit Agricole Αλβανίας
Εμπορική Τράπεζα-Credit Agricole Κύπρου

2000-2009 Μέλος Δ.Σ. σε διάφορες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου Εμπορικής Τράπεζας, όπως: Εμπορική Factoring, Εμπορική Επενδυτική, Phoenix Metrolife Ασφαλιστική Εταιρεία and Εμπορική Διαχείρισης

ACADEMIC CREDENTIALS

Συμμετοχή σε πολυάριθμα χρηματοοικονομικά και διοικητικά εκπαιδευτικά προγράμματα, 1980-2002
Οικονομικά, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1977