Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Πειραιώς Financial Holdings

Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Karel De Boeck του του Gerard, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
Εκτελεστικά Μέλη
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
Μη Εκτελεστικά Μέλη