Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας Πειραιώς

Το ανώτατο όργανο της Τράπεζας Πειραιώς είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής που τη διοικεί και την εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από δεκατρία Μέλη, συμπεριλαμβανομένου του εκπρόσωπου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 αλλά και των εξειδικευμένων στελεχών με διεθνή χρηματοοικονομική εμπειρία, όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Το Δ.Σ. αποτελείται από Εκτελεστικά και Μη Εκτελεστικά Μέλη. Εκτελεστικά Μέλη θεωρούνται αυτά που ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της Τράπεζας, ενώ Μη Εκτελεστικά τα επιφορτισμένα με την προαγωγή όλων των εταιρικών ζητημάτων. Επτά από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη είναι Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά, δηλαδή δεν έχουν σχέση εξάρτησης με την Τράπεζα, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου.

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Τράπεζας και η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Τα Μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Τράπεζας.

Τα Ανεξάρτητα Μέλη του Δ.Σ. μπορούν να υποβάλουν, ο καθένας ή από κοινού, αναφορές και ξεχωριστές εκθέσεις από αυτές του Δ.Σ. προς την τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, εφόσον κρίνουν τούτο αναγκαίο.

Η διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη, με την εκλογή των Μελών του να γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Στην τελευταία ανακοινώνεται κάθε αντικατάσταση Μελών του Δ.Σ. που έχει γίνει στη διάρκεια της χρήσης. Η θητεία των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αναπληρωτή του και συνεδριάζει στην έδρα της Τράπεζας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ενώ οι συζητήσεις και αποφάσεις του καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά. Στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Διοικητικό Συμβούλιο

Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ.
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  • Karel De Boeck του Gerard, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος
Εκτελεστικά Μέλη
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
Μη Εκτελεστικά Μέλη