Περικλής Δοντάς

Έτος γέννησης: 1957
Υπηκοότητα: Ελληνική

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS

Θέση στο Δ.Σ. Εκπρόσωπος ΤΧΣ (Ν.3864/2010)
Εκλογή στο Δ.Σ. Δεκέμβριος 2019
Συμμετοχή σε Επιτροπές Δ.Σ. Μέλος Επιτροπής Ελέγχου
Μέλος Επιτροπής Κινδύνων
Μέλος Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων Μελών Δ.Σ.
Μέλος Επιτροπής Αποδοχών
Μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας Δ.Σ. και θεμάτων ESG
Εκτελεστικές θέσεις -
Ένταξη στην Τράπεζα Πειραιώς 2019
Συμμετοχή σε Εκτελεστικές Επιτροπές -
Εποπτεία λειτουργικών μονάδων -
Πρόσφατες αρμοδιότητες -

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2016 έως 2018 KPMG Advisors S.A., Διευθυντής, Σύμβουλος Διαχείρισης Κινδύνου και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης
2012 έως 2016 Σύμβουλος Επιχειρήσεων με έμφαση στο χρηματοοικονομικό κλάδο
2008 έως 2012 EFG Eurobank S.A. (Πολωνία), Αναπληρωτής CEO & Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
EFG Leasing Sp. Zo.o. (LLC), Πρόεδρος & Μέλος Δ.Σ.
EFG Poldystrybucja Sp. zo.o. (LLC), Μέλος Εποπτικού Συμβουλίου
2007 έως 2008 EFG Eurobank S.A., Επικεφαλής Ανάπτυξης Εργασιών (Πολωνία, Ουκρανία, Ρωσία)
2003 έως 2007 AIG Life, Vice President, Επικεφαλής του
Bancassurance, Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη
2002 έως 2003 Capital Connect Venture Managers S.A.
1994 έως 2002 ING Bank NV (Ελλάδα), Γενικός Διευθυντής
1993 έως 1994 European Popular Bank of Greece, Διευθυντής
1990 έως 1993 Bayerische Vereinsbank Branch (Ελλάδα), Διευθυντής Corporate Banking
1985 έως 1990 Amex Bank (Ελλάδα), Διευθυντής Διαχείρισης
Λογαριασμών, εταιρική τραπεζική
1984 έως 1985 Alico (AIG Life), Εκπρόσωπος Πωλήσεων

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

2020 έως σήμερα FF Group, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

University of Essex – U.K., Master of Arts in Economics, 1981
The American College of Greece, Bachelor of Arts in Economics, 1979