Αγαπημένα

Κοινωνία

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, στο πλαίσιο της ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που διέπει την επιχειρηματική λειτουργία του, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται, στις αρχές εκείνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας που επιτάσσουν την προστασία και τη στήριξη των κοινωνικών εταίρων και του κοινωνικού συνόλου. Συγκεκριμένα, αναπτύσσει πρωτοβουλίες που αποβλέπουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής ευπαθών ομάδων πληθυσμού, στη γενικότερη αναβάθμιση του βιοτικού και πολιτισμικού επιπέδου και στην προστασία του περιβάλλοντος ως αναγκαίου όρου για την ευημερία του κοινωνικού συνόλου.

Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας

Η Εταιρική Υπευθυνότητα αποτελεί για τον Όμιλο Πειραιώς επένδυση στρατηγικής σημασίας. Μέσω αυτής συμβάλλει µε κάθε δυνατό τρόπο στην αναβάθμιση της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς και στη διάσωση του φυσικού περιβάλλοντος. Από το 2007 έχει συσταθεί η Επιτροπή Εταιρικής Υπευθυνότητας με κύριο έργο:

 • τον καθορισμό των αρχών και της στρατηγικής της Εταιρικής Υπευθυνότητας του Οµίλου, την παρακολούθηση της εφαρμογής του και την αξιολόγηση του,
 • τη στοχοθέτηση, τον συντονισμό και την αξιολόγηση δράσεων και προγραμμάτων που αφορούν τους πυλώνες της Εταιρικής Υπευθυνότητας και προωθούν την αειφορία,
 • την προώθηση της συµµετοχής σε προγράµµατα, συνεργασίες, πρωτοβουλίες και χρηµατοδοτικά µέσα που ενισχύουν την Εταιρική Υπευθυνότητα του Οµίλου.

Οι στρατηγικοί στόχοι της Επιτροπής:

 1. Ενδυναμώνουμε την Εταιρική Διακυβέρνηση
  • Ενισχύουμε τις εσωτερικές δομές ελέγχου και συμμόρφωσης
  • Ενδυναμώνουμε τη διαφάνεια και τη λογοδοσία του Ομίλου
  • Προωθούμε την εξωστρέφεια
 2. Ενεργοποιούμε το Ανθρώπινο Δυναμικό
  • Υιοθετούμε άριστες εργασιακές πρακτικές που επιτρέπουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων
  • Δημιουργούμε κοινή κουλτούρα για την Εταιρική Υπευθυνότητα
  • Δίνουμε έμφαση στη συνεχή περιβαλλοντική/κοινωνική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων
  • Προωθούμε τον εθελοντισμό και την έννοια της κοινωνικής προσφοράς
 3. Αναπτύσσουμε Σχέσεις Συνεργασίας με τους Μετόχους και τους Εταίρους μας
  • Ενημερώνουμε τους μετόχους και επενδυτές για τη στρατηγική του Ομίλου καθώς και για θέματα ΕΥ
  • Προωθούμε συνέργειες και υποστηρίζουμε την κοινωνία των πολιτών για την επίτευξη κοινωνικών & περιβαλλοντικών στόχων
  • Εκπαιδεύουμε τους πελάτες μας σε σχέση με τις τραπεζικές τους συναλλαγές και τους ενημερώνουμε σε θέματα κοινωνίας, πολιτισμού και περιβάλλοντος
  • Διαμορφώνουμε πλαίσιο περιβαλλοντικών / κοινωνικών προσεγγίσεων με τους προμηθευτές μας
  • Ενισχύουμε την κοινωνία και ειδικά τις ευπαθείς ομάδες
 4. Υποστηρίζουμε την Κοινωνία της Γνώσης
  • Οργανώνουμε σχολεία επιχειρηματικότητας σε τομείς όπως αγροτική ανάπτυξη
  • Συνεργαζόμαστε με τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης των φοιτητών τους
  • Παρέχουμε στήριξη σε φορείς εκπαίδευσης
  • Διευκολύνουμε τις σπουδές μέσα από στοχευμένες εκπαιδευτικές υποτροφίες
 5. Αναδεικνύουμε την Πολιτιστική Κληρονομιά της Χώρας μας
  • Προάγουμε την παραγωγική ιστορία της χώρας μας μέσα από θεματικά μουσεία, εκδόσεις και άλλες δραστηριότητες
  • Παρέχουμε επιστημονική γνώση σχετικά με την πολιτιστική μας κληρονομιά
  • Συνδέουμε τον πολιτισμό με το περιβάλλον
  • Προστατεύουμε και αναδεικνύουμε το αρχειακό υλικό του Ομίλου
  • Εκπαιδεύουμε και ευαισθητοποιούμε τους πολίτες για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για ένα ποιοτικό αύριο
 6. Προστατεύουμε το Περιβάλλον
  • Μειώνουμε το λειτουργικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου
  • Αναπτύσσουμε στρατηγικές για την αντιμετώπιση του κινδύνου της Τράπεζας από την κλιματική αλλαγή
  • Συμμετέχουμε στην αποκατάσταση και προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων
 7. Προωθούμε την Πράσινη Επιχειρηματικότητα
  • Δηµιουργούµε προϊόντα και υπηρεσίες που στηρίζουν την πράσινη επιχειρηµατικότητα µέσα από επενδύσεις αειφόρου ανάπτυξης για τη αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας έχοντας σαν βασική προτεραιότητα τη δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας
  • Ενισχύουµε επιχειρήσεις, φορείς και ιδιώτες που επενδύουν σε δράσεις που ωφελούν το περιβάλλον και την κοινωνία διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιµότητα των επενδύσεών τους
 8. Στηρίζουμε τη Νέα Γενιά
  • Ενισχύουμε τη νεανική επιχειρηματικότητα
  • Συμβάλλουμε ώστε η νέα γενιά να παραμείνει στη χώρα
  • Δημιουργούμε ειδικά προγράμματα κατάρτισης για νέους
 9. Προωθούμε την Καινοτομία
  • Επενδύουμε σε καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές για την ενημέρωση των πελατών, τις τραπεζικές υπηρεσίες, τη λειτουργία των Μουσείων ΠΙΟΠ
  • Στηρίζουμε επιχειρηματικά σχέδια που αναδεικνύουν την καινοτομία

Κοινωνικές Δράσεις

O Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει ενσωματώσει εθελοντικά κοινωνικές δράσεις στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και µε μοναδικό κίνητρο την αλληλεγγύη. Προσαρμόζει συνεχώς τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας του στην ισόρροπη αντιμετώπιση του τριπτύχου «οικονομική ανάπτυξη-βιωσιµότητα-κοινωνική συνοχή». Έτσι, ο Όµιλος ενισχύει και στηρίζει τον θεσμό της οικογένειας, την παιδεία, την υγεία, συνανθρώπους που επλήγησαν σε επαγγελματικό και ατομικό επίπεδο, καθώς και την επιχειρηματικότητα, τις τέχνες και τον αθλητισμό με:

 • απευθείας χορηγίες,
 • δωρεές,
 • εθελοντικές δράσεις εργαζομένων
 • τη συνεργασία του µε κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς, καθώς και µη κυβερνητικές οργανώσεις, και
 • το Project Future, το νέο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που συνδέει την εκπαίδευση των νέων με την αγορά εργασίας

Ελλάδα

Συνεργασίες με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (αναφέρονται ενδεικτικά):

 • UNICEF
 • Ελληνική Εταιρεία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων (ΕΛΕΠΑΠ)
 • Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος
 • ΜΠΟΡΟΥΜΕ

O Όμιλος ενισχύει οργανώσεις εκκλησιαστικών φορέων, υποστηρίζοντας και μέσω αυτών ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

Ενίσχυση ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων (μεταξύ άλλων):

 • Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα
 • Ιδρύματα Μελετών
 • Κοινωφελής Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
 • Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίων

Ενίσχυση Μονάδων Υγείας:

 • Νοσοκοµείο Παίδων Αθηνών «Η Αγία Σοφία»
 • Νοσοκοµείο Παίδων Πεντέλης
 • Γενικό Νοσοκοµείο Νίκαιας Πειραιώς «Άγιος Παντελεήµων»
 • Γενικό Περιφερειακό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»
 • Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου
 • Οφθαλµιατρείο Αθηνών
 • Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Δηµήτριος»
 • Σωµατείο Εργαζοµένων ΝΙΜΤΣ

Στήριξη Τοπικών Κοινωνιών:

Το 2014, η Τράπεζα Πειραιώς πραγματοποίησε δωρεές προς 25 δήµους στους οποίους δραστηριοποιείται, όπως και σε πολλές περιφέρειες της χώρας, ενώ στήριξε τις επωφελείς δράσεις 30 και πλέον κοινωνικών, αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων, ενώσεων και τοπικών ομίλων.

Αθλητισμός:

Ο αθλητισµός είναι – πέρα από κοινωνικός θεσµός παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα– ένα πολιτισµικό αγαθό το οποίο αντικατοπτρίζει το κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνεργασία µε την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, η Τράπεζα συνέβαλε και το 2014 στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού αθλητισµού ως υπερήφανος Επίσηµος Χρυσός Χορηγός της Εθνικής Οµάδας Ποδοσφαίρου.

Προώθηση της επιχειρηματικότητας:

Ο Όμιλος γνωρίζει πως η δημιουργία ενός περιβάλλοντος επιχειρηματικού διαλόγου, ενημέρωσης και εκπαίδευσης βοηθάει στην ενδυνάμωση της οικονομίας της χώρας. Το 2014 έγιναν χορηγίες σε συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες επαγγελματικών φορέων και επιμελητηρίων, όπως:

 • ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος
 • η Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος
 • το Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης
 • το Ελληνοαφρικανικό Επιµελητήριο Εµπορίου & Ανάπτυξης
 • το Επιχειρηµατικό Συµβούλιο Ελλάδας-Σερβίας
 • η ΕΣΗΕΑ
 • η ΕΕΔΕ-Τµήµα Μακεδονίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς ενέκρινε τη συνέχιση της χορηγικής προσφοράς ειδικού αποταμιευτικού προγράµµατος προς 76 μαθητές των Νήσων Λειψοί και Αρκιοί. Ειδικότερα, πρόκειται για κοινωνική δράση που ξεκίνησε το 2009 από την πρώην Geniki Bank, η οποία δεσμεύτηκε να καταθέτει σε καθένα από τα παιδιά σταθερό µηνιαίο ποσό µέχρι την ενηλικίωσή τους. Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί από την Τράπεζα Πειραιώς το 2022, µε την ενηλικίωση και των µικρότερων. Στόχος της ενέργειας παραµένει η έμπρακτη συνεισφορά στην ευόδωση των µελλοντικών αναζητήσεων των µαθητών των ακριτικών νησιών.

Θυγατρικές Εξωτερικού

Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς επενδύει στην Εταιρική Υπευθυνότητα και ακολουθεί τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στο διεθνές δίκτυό του, με πρωτοβουλίες και δράσεις που ενισχύουν την κοινωνία και τον πολιτισμό.

Βουλγαρία

 • Καμπάνια "Blagodetel" (Ευεργέτης) σε συνεργασία με τη Unicef. Από το 2011, η Τράπεζα διαθέτει ειδική σειρά co-branded καρτών, η χρήση των οποίων συμβάλλει στη συγκέντρωση χρηματικού ποσού, το οποίο ενισχύεται επιπρόσθετα από την Τράπεζα, στηρίζοντας έτσι το έργο της Unicef για παιδιά με ειδικές κοινωνικές ανάγκες. 
 • Χορηγίες σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και δράσεις κοινωνικής προσφοράς για την υποστήριξη των χαμηλοσυνταξιούχων, των παιδιών με προβλήματα υγείας, χωρίς οικογένεια, πρόωρης γέννησης κ.ά. 
 • Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Χρήματος που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation) το Μάρτιο 2017. Εκπρόσωποι της Τράπεζας έδωσαν διαλέξεις σε διάφορες σχολές της χώρας προκειμένου να εξοικειωθούν οι φοιτητές με βασικές τραπεζικές έννοιες και εργασίες.
 • Συμμετοχή στην ετήσια έκθεση «Ημέρες Καριέρας» με συγκέντρωση βιογραφικών και παροχή ευκαιριών επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε αποφοίτους πανεπιστημίων της Βουλγαρίας. 
 • Χορηγίες πολιτιστικού χαρακτήρα με σκοπό τη διατήρηση των κοινωνικών δεσμών, των ηθών και εθίμων καθώς και τη διάσωση της εθνικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Piraeus Bank Bulgaria είναι χορηγός της ενέργειας «Θαύματα της Βουλγαρίας» που διοργανώνεται από τη Standart News Βουλγαρίας. Χορηγίες εικαστικών εκθέσεων του Συλλόγου Βουλγάρων Καλλιτεχνών.

Αλβανία

 • Ενέργεια αιμοδοσίας για 9η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό Αλβανίας.
 • Εθελοντική συγκέντρωση και αποστολή αγαθών (τρόφιμα, ρούχα, παιχνίδια, έπιπλα κ.λπ.), διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και ανάληψη χορηγιών για την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων όπως οι άστεγοι, τα ορφανά παιδιά, οι άνθρωποι που πάσχουν από ανίατες ασθένειες ή ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας κ.ο.κ. Η Tirana Bank διατηρεί τακτική συνεργασία και είναι αρωγός σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες δήμων και κοινοτήτων, του Ερυθρού Σταυρού Αλβανίας, των Παιδικών Χωριών SOS, το Σύλλογο Συνδρόμου Down Αλβανίας, της Παιδιατρικής Κλινικής κ.ά.
 • Οικονομική ενίσχυση για την αναστήλωση του ιστορικού Κτιρίου Σεφέρη στην Κορυτσά, την ανακατασκευή σχολείου στην περιοχή Bunavi και τον εξοπλισμό γραφείων στο Κέντρο Υγείας στην περιοχή Shijak, τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στο Ελμπασάν και το παράρτημα του Πανεπιστημίου Τιράνων στους Αγίους Σαράντα.   
 • Χορηγίες πολιτιστικού χαρακτήρα με σκοπό τη διατήρηση των κοινωνικών δεσμών, των ηθών και εθίμων καθώς και τη διάσωση της εθνικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 • Χορηγία επιχειρηματικής έκθεσης για την τόνωση της γεωργίας, της καλλιέργειας γης και της κατανάλωσης τοπικών προϊόντων. Η Έκθεση διοργανώθηκε από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης της Αλβανίας.
 • Διάδοση του αθλητικού ιδεώδους και της ευγενούς άμιλλας μέσω αθλητικών χορηγιών σε συνεργασία με την Εθνική Ομοσπονδία Αντιπτέρισης (Badminton) και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νέων στην Κορυτσά που διοργάνωσε τους αγώνες Πρωταθλήματος Πετοσφαίρισης και Καλαθοσφαίρισης.
 • Χορηγία της έκθεσης «Η Οικονομία μέσα από την Τέχνη» που διοργάνωσε το Money Week σε συνεργασία με την Ένωση Τραπεζών Αλβανίας. Μικροί καλλιτέχνες ηλικίας 9 ετών συνεργάστηκαν με το ζωγράφο Kosta Zhongo και δημιούργησαν εικαστικές αναπαραστάσεις του όρου «Οικονομία».

Ουκρανία

 • Συμμετοχή στον 25ο φιλανθρωπικό αγώνα δρόμου «Run for Chestnut Tree House», ο οποίος αποσκοπεί στη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά εξοπλισμού και αγαθών για το Κέντρο Παιδιατρικής Καρδιολογίας και Χειρουργικής Θεραπείας του Υπουργείου Υγείας.
 • Δωρεά βιβλίων, αγαθών και ενός Η/Υ στο ορφανοτροφείο Cheburashka ως μέρος του ευρύτερου κοινωνικού προγράμματος «Βιβλιοθήκη Ονείρων». Η Piraeus Bank Ουκρανίας χορήγησε τις εκδόσεις βιβλίων και οι συνάδελφοι επισκέφθηκαν το ορφανοτροφείο όπου πέρασαν μια ολόκληρη μέρα παίζοντας, μελετώντας και χαρίζοντας δώρα στα παιδιά.

Κατάστημα Φρανκφούρτης

 • Υποστήριξη και ενθάρρυνση επιχειρηματικών δράσεων και συνεργειών ανάμεσα σε Ελλάδα και Γερμανία με συμμετοχή σε Ελληνογερμανικά Επιχειρηματικά Fora, εμπορικές εκθέσεις κ.ο.κ.
 • Χορηγίες εκδηλώσεων που προωθούν τον ελληνικό Πολιτισμό και την Τέχνη.

Κατάστημα Λονδίνου

 • Χορηγία στην Ένωση Ελλήνων Τραπεζιτών της Μεγάλης Βρετανίας. Η Ένωση διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στο διάλογο για την προαγωγή των συμφερόντων των ελληνικής καταγωγής τραπεζιτών και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα στο Ηνωμένο Βασίλειο.