Φιλοσοφία Επιλογής Προμηθευτών

Οι σχέσεις της Τράπεζας Πειραιώς με τους προμηθευτές της διέπονται από τις αρχές της αξιοκρατικής επιλογής και της διαφάνειας στους όρους συνεργασίας. Οι προτάσεις συνεργασίας και οι προσφορές που υποβάλλονται από δυνητικούς συνεργάτες και προμηθευτές αξιολογούνται βάσει θεσπισμένων κριτηρίων και διαδικασιών, που περιλαμβάνονται τόσο στο καταγεγραμμένο πλαίσιο διαδικασιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Διοικητικής Υποστήριξης όσο και στη σχετική Πολιτική Εξωτερικής Ανάθεσης Δραστηριοτήτων σε Τρίτους (outsourcing).

H Τράπεζα συνεργάζεται με προμηθευτές που πληρούν συγκεκριμένα αντικειμενικά και μετρήσιμα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η σχέση ποιότητας με την τιμή, η συνέπεια αλλά και η θέση τους στην αγορά.

Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι ενιαίες για όλους τους προμηθευτές, ενώ περιοδικά αξιολογείται το σύνολο των προμηθευτών, έτσι ώστε βάσει της πορείας της συνεργασίας να διατηρούνται οι σχέσεις με τους καταλληλότερους. Επισημαίνεται ότι οι προμήθειες γίνονται ανά χώρα από τοπικούς προμηθευτές σε ποσοστό σχεδόν 100%, με εξαίρεση τα έπιπλα, τα ταμεία και τις επιγραφές, για τα οποία υπάρχει κεντρική συμφωνία του Ομίλου προκειμένου να διατηρηθεί η ενιαία εταιρική ταυτότητα.

Κανονισμός Προμηθειών Ομίλου

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς εφαρμόζει Κανονισμό Προμηθειών Ομίλου ο οποίος δημιουργήθηκε και τηρείται στο πλαίσιο της προσπάθειας για κεντρική διαχείριση των προμηθειών, ειδών και υπηρεσιών. Σε αυτόν ορίζονται:

 • το σύνολο των κανόνων και βασικών αρχών για όλες τις προμήθειες και τις υπηρεσίες,
 • η σχέση με υφιστάμενους και δυνητικούς προμηθευτές
 • ο τρόπος υλοποίησης των αιτημάτων προμηθειών όλων των Οργανωτικών Μονάδων του Ομίλου για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται ενιαία σε όλο το εύρος του Ομίλου -Τράπεζα και θυγατρικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό-, ενώ οι βασικοί του στόχοι είναι:

 • η  ομοιομορφία στη διαχείριση των προμηθειών σε όλο τον Όμιλο,
 • η μείωση των λειτουργικών και πιστωτικών κινδύνων που πηγάζουν από τις συνεργασίες με τους προμηθευτές,
 • η έγκαιρη προμήθεια Οργανωτικών Μονάδων Ομίλου με προϊόντα και υπηρεσίες,
 • η συγκράτηση του κόστους παροχής ειδών και υπηρεσιών με την αξιοποίηση και των ηλεκτρονικών δημοπρασιών,
 • η σύναψη μακροχρόνιων συνεργασιών με συνεχώς αξιολογούμενους προμηθευτές,
 • η θέσπιση κανονιστικού πλαισίου μέσω του οποίου διεξάγονται με διαφάνεια και σαφήνεια οι διαδικασίες προμηθειών,
 • η θέσπιση ενιαίου συμβατικού πλαισίου και η επιβολή του σε υποψήφιους προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες,
 • ο προσδιορισμός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανωτικών μονάδων για τη διαχείριση των προμηθειών, και
 • ο καθορισμός ποσοτικών και ποιοτικών προδιαγραφών για όλα τα προμηθευόμενα είδη και υπηρεσίες.

Πράσινες προμήθειες

Η Τράπεζα Πειραιώς αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της περιβαλλοντικά υπεύθυνης λειτουργίας και εφαρμόζει συγκεκριμένη πολιτική πράσινων προμηθειών. Η επιλογή προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ίδιας της Τράπεζας, αλλά βοηθά και στην ανάπτυξη νέων αγορών που σχετίζονται με τις λεγόμενες «πράσινες προμήθειες», όπως το φιλικό προς το περιβάλλον χαρτί, τα ανακυκλούμενα αναλώσιμα είδη, αλλά και τα οχήματα χαμηλών εκπομπών CO2 για εταιρική χρήση.