Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων


Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει ευθύνη για την άμεση και σύμμετρη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των μετόχων, καθώς και την εξυπηρέτησή τους σε θέματα άσκησης των δικαιωμάτων τους με βάση το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας.

Αρμοδιότητές της είναι:
  • η άμεση, ορθή και ισότιμη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση των μετόχων αναφορικά με:
    • τη διανομή μερισμάτων, τις πράξεις έκδοσης νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής, τη χρονική περίοδο άσκησης των σχετικών δικαιωμάτων ή τις μεταβολές στα αρχικά χρονικά περιθώρια,
    • τη μεταβίβαση μετοχών λόγω κληρονομιάς, την έκδοση Βεβαιώσεων σχετικά με εταιρικές πράξεις (διανομές μερισμάτων, αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, εκποιήσεις κλασματικών δικαιωμάτων),
    • την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις Τακτικές ή Έκτακτες Συνελεύσεις Μετόχων και τις αποφάσεις τους,
  • η διανομή της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης στους μετόχους κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα, καθώς και όλων των δημοσιευμένων εταιρικών εκδόσεων σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή, εφόσον ζητηθούν,
  • η τήρηση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, του μετοχολογίου της Εταιρείας και η ενημέρωσή του. Στο πλαίσιο αυτό, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων έχει την ευθύνη επικοινωνίας με τα Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.