Αγαπημένα

Στελέχωση

Οι άνθρωποί μας είναι το πολυτιμότερο κεφάλαιο μας.

Για τον Όμιλο Πειραιώς, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη ανάπτυξης και επιτυχίας σε κάθε στόχο μας.

Μέσω του προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού επιδιώκεται ο ακριβής καθορισμός των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό και η επαρκής στελέχωση του Ομίλου με τον πλέον αποτελεσματικό και αντικειμενικό τρόπο (σε επίπεδο δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσεων, προϋπηρεσίας, ομαδικότητας, στρατηγικού προσανατολισμού κλπ.).

Βασικός στόχος είναι η αντικειμενική αξιολόγηση και επιλογή των ανθρώπων μας, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες και τα κριτήρια που απαιτεί ο εκάστοτε ρόλος τους, εστιάζοντας παράλληλα στην ευθυγράμμιση των επαγγελματικών τους αξιών με το Όραμα και τις Αξίες του Ομίλου μας.

Διασφαλίζουμε την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα για κάθε υποψήφιο. Εμπιστευόμαστε τους ανθρώπους μας και δίνουμε προτεραιότητα στη στελέχωση τόσο μέσα από την Τράπεζα όσο και από τις θυγατρικές εσωτερικού και εξωτερικού.

Παράλληλα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις της αγοράς και τις τάσεις σε θέματα στελέχωσης ώστε να βελτιώνουμε σταθερά τη τεχνογνωσία μας.

Υποψήφιοι

Στοχεύουμε στην αναζήτηση και διακράτηση στελεχών υψηλών προσόντων, που θα μας παρέχουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Αναζητούμε ανθρώπους που μοιράζονται το όραμα και τις αξίες του Ομίλου Πειραιώς. Επιλέγουμε εκείνους που διαβλέπουμε ότι μπορούν να εξελιχθούν κοντά μας και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Όλες οι διαδικασίες επιλογής και αξιολόγησης διέπονται από την Αρχή των Ίσων Ευκαιριών, ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, ηλικίας, θρησκείας, γενετήσιου προσανατολισμού, εθνικότητας ή φυσικής κατάστασης.

Επιτυχημένη θεωρούμε την επιλογή στελεχών που χαρακτηρίζονται από ομαδικό πνεύμα, πρωτοβουλία, σεβασμό, υψηλό αίσθημα ευθύνης, ήθος και επαγγελματισμό.

Εσωτερική στελέχωση

Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι η κάλυψη των επιχειρηματικών μας αναγκών μέσα από την ανάπτυξη και την βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου. 

 Με τον τρόπο αυτό:

  • εξασφαλίζουμε την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που έχει τις ικανότητες και δυνατότητες για να αναλάβει µεσοπρόθεσµα σημαντικούς ρόλους,
  • παρέχουμε κίνητρα ανάπτυξης και επαγγελματικής εξέλιξης σε όλους τους ανθρώπους μας µε βάση το σχεδιασμό συγκεκριμένων ατομικών πλάνων ανάπτυξης,
  • ενθαρρύνουμε την μετακίνηση – οριζόντια και κάθετα - των στελεχών μας εντός του Ομίλου, για την όσο το δυνατόν καλύτερη κάλυψη των αναγκών στελέχωσης από έμπειρα και ικανά στελέχη.

Εντοπιότητα

Στρατηγική επιλογή μας είναι να ενισχύουμε οικονομικά τις τοπικές κοινωνίες όπου αναπτύσσουμε τη δραστηριότητά μας.

Για αυτό το λόγο, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στο κριτήριο της εντοπιότητας στη στελέχωση των καταστημάτων μας. Αυτό μας επιτρέπει να κατανοούμε και να εξυπηρετούμε καλύτερα τις τοπικές ανάγκες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του Ομίλου.

Διαδικασία επιλογής


Επικοινωνούμε ανοικτά τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας που παρουσιάζονται στον Όμιλο και ακολουθούμε διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης. Η διαδικασία αξιολόγησης διαφοροποιείται ανάλογα με το επίπεδο της θέσης και τις απαιτήσεις της σε εξειδικευμένη γνώση και επαγγελματική πείρα. Μπορεί να περιλαμβάνει:
  • Συνεντεύξεις
  • Τεστ ικανοτήτων
  • Τεστ επαγγελματικής συμπεριφοράς
  • Τεστ με αυτοματοποιημένα ψυχομετρικά εργαλεία
  • Άλλες εξειδικευμένες διαδικασίες αξιολόγησης
Για να εφαρμόζουμε ενιαία αντικειμενικά κριτήρια επενδύουμε σε εξειδικευμένα εργαλεία. Με ανάλογες σύγχρονες μεθόδους συνεχίζουμε την αξιολόγηση των ανθρώπων μας σε όλη τη σταδιοδρομία τους στον Όμιλο.