Επαγγελματική Εξέλιξη

Στον Όμιλο Πειραιώς η δια βίου ανάπτυξη των ανθρώπων μας είναι αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας μας με πολλές πτυχές και πρακτικές εφαρμογές.

Οι άνθρωποί μας θέλουμε να είναι οι πιο ικανοί επαγγελματίες στο χώρο. Αυτό μεταφράζεται σε γνώσεις, ικανότητες, κατάλληλο περιβάλλον, παρακίνηση και σωστή ηγεσία. Γι αυτό επενδύουμε με συνέπεια στη συνεχή εκπαίδευση των ανθρώπων μας αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, εξειδικευμένα εργαλεία και κανάλια μάθησης (e-Learning, webinars).

Η οργανωσιακή αριστεία και συνέχεια αποτελούν σταθερές αξίες του Ομίλου και η ανάπτυξη ηγετικών στελεχών, ικανών να ανταποκριθούν με επάρκεια, ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα στο ρόλο τους, συμβάλλοντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών στοχεύσεων του Ομίλου, είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτές.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται ένα ευρύ φάσμα αναπτυξιακών προγραμμάτων και δράσεων, που υλοποιούνται εσωτερικά ή σε συνεργασία με αναγνωρισμένους και εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες, αποσκοπώντας στον εμπλουτισμό των διοικητικών γνώσεων και στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση των ηγετικών δεξιοτήτων και στάσεων των στελεχών του Ομίλου.

Μέσω της αξιοποίησης σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης απόδοσης (ετήσια αξιολόγηση, αξιολόγηση 360ο, κέντρα ανάπτυξης στελεχών, εξειδικευμένα ψυχομετρικά εργαλεία), το σχεδιασμό διαδρομών επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας και με τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των ταλέντων του Οργανισμού, πετυχαίνουμε τη συνεχή ενδυνάμωση και εξέλιξη των ανθρώπων μας ενισχύοντας την υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών αλλά και τη δέσμευση τους στο όραμα του Ομίλου  Πειραιώς.

Μentoring

Με το θεσμό του mentoring δίνουμε έμφαση στη συνεχή ενδυνάμωση και ανάπτυξη των στελεχών του Ομίλου μας με υψηλή απόδοση, μέσα από επαγγελματική και προσωπική καθοδήγηση από ανώτατα στελέχη - σημεία αναφοράς στον Οργανισμό - με μακρά παρουσία και πείρα.

Στοχεύουμε στην ισχυροποίηση του συστήματος αξιών του Ομίλου, καθώς και στην ενίσχυση του κλίματος «συνέχειας», υποστήριξης, ανάπτυξης και ανοικτής επικοινωνίας στον Οργανισμό μας.