Διεθνείς Συμμετοχές & Πιστοποιήσεις


The Global Compact
Η Τράπεζα συμμετέχει στην «Κοινή Δέσμευση Δράσης για το Κλίμα» (CCCA) μαζί με άλλες τριάντα επτά (37) τράπεζες από όλον τον κόσμο που έχουν υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Η.Ε. Οι τράπεζες δεσμεύονται να εναρμονίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, ώστε να ενισχύουν το ύψος της χρηματοδότησης της βιώσιμης ανάπτυξης που απαιτείται για να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κοντά στον 1,5ο Κελσίου.

The Global Compact
Τον Ιούλιο του 2020 η Τράπεζα δεσμεύτηκε στην πρωτοβουλία Science Based Targets, η οποία προτείνει συγκεκριμένα μεθοδολογικά εργαλεία για τον υπολογισμό και τη στοχοθεσία για μείωση των εκπομπών CO2 τόσο από τη λειτουργία της Τράπεζας όσο και από τις χρηματοδοτήσεις της.The Global Compact
Ο Όμιλος Πειραιώς είναι ένα από τα είκοσι έξι (26) χρηματοοικονομικά ιδρύματα που υπέγραψαν το 2020 τη διεθνή «Δέσμευση για Χρηματοδότηση της Βιοποικιλότητας» στην 75η Γενική Συνέλευση των ΗΕ.


The Global Compact
Το 2021 ο Όμιλος υπέγραψε τις Αρχές για την Ενδυνάμωση των Γυναικών (Women's Empowerment Principles) που δημιουργήθηκαν από το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και το UN Women. Οι Αρχές προάγουν την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στο χώρο εργασίας, την αγορά και την κοινωνία.UNEP

Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ιδρυτικό μέλος και έχει υπογράψει τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής.


The Global Compact
Ο Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και εστιάζει στην ενίσχυση αυτών που προσδιορίζει ως πιο σχετικούς για τον Όμιλο.To 2016 το Group Planning, IR & ESG - Corporate Development & ESG - Shareholder Services, Corporate Announcements της Πειραιώς Financial Holdings, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο IS0 9001:2008 από τον Οργανισμό TUV Hellas, μέλος του TUV Nord Group. Έκτοτε η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως. Το 2017 πραγματοποιήθηκε μετάβαση στο νέο πρότυπο IS0 9001:2015, κατά το οποίο το Group Planning, IR & ESG - Corporate Development & ESG - Shareholder Services, Corporate Announcements πιστοποιήθηκε επιτυχώς.
The Global Compact
Εθελοντική συμμετοχή στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, που περιλαμβάνει βασικές αρχές για ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα εργασίας, προστασία του περιβάλλοντος & πάταξη της διαφθοράς.
The Global Compact
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που έχει υπογράψει τη διακήρυξη «Caring for Climate: The business leadership platform» του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

UNEP
Υπογραφή της Οικονομικής Πρωτοβουλίας του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ, με δέσμευση συνυπολογισμού κοινωνικών & περιβαλλοντικών κριτηρίων στη λήψη αποφάσεων.


Πιστοποίηση EMAS
Το 2011, το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Τράπεζας Πειραιώς πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) και το πρότυπο ISO 14001 (πλέον ISO 14001:2015) για όλα τα καταστήματα και τα κτήρια διοίκησης στην Ελλάδα. Έκτοτε, οι πιστοποιήσεις ανανεώνονται ετησίως.
H Τράπεζα Πειραιώς είναι μέλος του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ), το οποίο είναι εθνικός εταίρος του CSR Europe.Το 2004 η winbank έγινε η πρώτη ηλεκτρονική τραπεζική στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001. Έκτοτε η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως.PCI DSS compliant
H Τράπεζα Πειραιώς έχει πιστοποιηθεί κατά PCI DSS για τη διασφάλιση των δεδομένων των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω καρτών και των στοιχείων των κατόχων τους.


To 2009 η Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς πιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001 από τον Οργανισμό TUV Hellas, μέλος του TUV Nord Group. Έκτοτε η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως.
Global Reporting Initiative logotype
Οι Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς συντάσσονται σύμφωνα με τα Πρότυπα Έκδοσης Απολογισμών Βιωσιμότητας του Global Reporting Initiative (Πρότυπα GRI – GRI Standards) και το περιεχόµενό τους διασφαλίζεται από εξωτερικό φορέα.

Το 2014, η Τράπεζα Πειραιώς πιστοποιήθηκε εκ νέου κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο IS0 9001:2008 από την TUV Hellas για τις Υπηρεσίες Εγκρίσεων Καταναλωτικής Πίστης του Εγκριτικού Κέντρου Καταναλωτικής Πίστης.UNEP
Το Σεπτέμβριο του 2015 η Τράπεζα Πειραιώς συνυπέγραψε τη Δήλωση Προθέσεων για την Ενεργειακή Απόδοση (Declaration of Intent on Energy Efficiency), του UNEP FI, αναγνωρίζοντας ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει ροές κεφαλαίου προς δραστηριότητες και επενδύσεις που προωθούν την ενεργειακή απόδοση.


UNEP
Τον Οκτώβριο του 2015 η Τράπεζα Πειραιώς συνυπέγραψε το «Μανιφέστο Θετικών Επιδράσεων (Positive Impact Manifesto) για τη μετάβαση στην χωρίς αποκλεισμούς πράσινη οικονομία», στο πλαίσιο της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του UNEP FI. Το Μανιφέστο καλεί προς μια προσέγγιση που βασίζεται στις θετικές επιδράσεις του τραπεζικού τομέα.


Global Reporting Initiative logotype
Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην πρωτοβουλία “Paris Pledge for Action”. Με την υπογραφή της η Τράπεζα δηλώνει την υποστήριξή της στη συμφωνία της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι, το Δεκέμβριο 2015 (COP21), στην εφαρμογή των αποτελεσμάτων της, καθώς και στην επίτευξη ή υπέρβαση των στόχων της συμφωνίας.Το 2015 η Μονάδα Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής έλαβε τη μοναδική στο είδος της στην ελληνική αγορά πιστοποίηση, κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 από τον Οργανισμό TÜV HELLAS, επί της μεθοδολογίας σχεδιασμού μοντέλων αξιολόγησης Ομολόγων, Μετοχών, Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Προτύπων Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων.


Από το 2016 η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχει στην πρωτοβουλία EU Community of Practice Finance and Biodiversity (ΕU CoP F@Β) για τη χρηματοδότηση της βιοποικιλότητας.To 2008 η Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, εφαρμόζοντας συγκεκριμένη πολιτική ποιότητας, πιστοποιήθηκε κατά το διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο IS0 9001:2008 από τον Οργανισμό TUV Hellas, μέλος του TUV Nord Group. Έκτοτε η πιστοποίηση ανανεώνεται ετησίως.Το 2018 πραγματοποιήθηκε μετάβαση στο νέο πρότυπο IS0 9001:2015, κατά το οποίο η Κανονιστική Συμμόρφωση Ομίλου πιστοποιήθηκε επιτυχώς.