piraeus financial holdings

Ιστορική διαδρομή Ομίλου

2021-2020

Νέα Εποχή για την Τράπεζα Πειραιώς

2019-2017

Ανάκαμψη της Αγοράς
2016-2009

Αντιμετωπίζοντας την
Οικονομική Κρίση
2008-2000

Ισχυρή
εγχώρια παρουσία,
Διεθνής επέκταση
1999-1916

Τα Πρώτα Χρόνια
piraeus bank

To Νοέμβριο 2021, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη έκδοση Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους €500 εκατ., προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών. Με την έκδοση αυτή, η Τράπεζα Πειραιώς προωθεί περαιτέρω το σχέδιο δράσης για τα θέματα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Διακυβέρνησης), υλοποιώντας τη δέσμευσή της να στηρίξει την ελληνική οικονομία.

piraeus bank

Τον Ιούνιο 2021 η Πειραιώς Financial Holdings ολοκλήρωσε επιτυχώς την πρώτη έκδοση ομολόγου Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ. Η έκδοση προσέλκυσε το ενδιαφέρον περίπου 200 θεσμικών επενδυτών από περισσότερες των 20 χωρών, οι οποίοι συμμετείχαν στη διαδικασία βιβλίου προσφορών, με τη συνολική ζήτηση να διαμορφώνεται σε €2,2 δισ.


piraeus bank

Τον Απρίλιο 2021 ολοκληρώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €1,4δισ. με υπερκάλυψη τριπλάσια της προσφοράς, με ευρεία συμμετοχή από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές.
piraeus bank

Τον Ιανουάριο 2021, τα Υπό Αίρεση Μετατρέψιμα Ομόλογα (CoCos) που εκδόθηκαν από την Τράπεζα κατά την ανακεφαλαιοποίηση του 2015 και κατέχονται όλα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μετατράπηκαν αυτόματα και εκδόθηκαν 394,4 εκατ νέες κοινές μετοχές, αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας στο 61,3%

piraeus bank

Τον Ιανουάριο 2021, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ άλλαξε σε «Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε.» και «Πειραιώς Financial Holdings» αντίστοιχα, σε συνέχεια της διάσπασης της Εταιρείας με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και εισφορά του σε σύσταση νέας τραπεζικής εταιρείας.

2020

Τον Φεβρουάριο 2020, η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 ύψους €500 εκατ. με επιτόκιο 5,50%, δεκαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε έτη (10NC5).


2020

Από τον Μάρτιο 2020 η Τράπεζα Πειραιώς, λειτουργώντας ευθυγραμμισμένη με το Σχέδιο Επιχειρηματικής Συνέχειας και σύμφωνα με την ατζέντα εταιρικής υπευθυνότητας (ESG), συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και στην άμβλυνση των επιπτώσεών του.


piraeus bank

Τον Σεπτέμβριο 2020 η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Intrum AB υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης, σύμφωνα με την οποία η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους περίπου €1,9δισ με την ονομασία «Phoenix».
piraeus bank

Τον Σεπτέμβριο 2020 η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη σύσταση Μονάδας Μετασχηματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (Transformation & Business Strategy Unit) αντικείμενο της οποίας είναι η ολοκλήρωση του σχεδιασμού και η επιτυχής υλοποίηση του πλάνου μετασχηματισμού και της στρατηγικής της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο να δημιουργηθεί επιπρόσθετη αξία για τους μετόχους της, τους εργαζόμενους της Τράπεζας, την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα.

2020

Τον Οκτώβριο 2020 η Τράπεζα Πειραιώς έδωσε το κίνητρο σε εργαζόμενους που επιθυμούσαν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές και επαγγελματικές επιλογές να αποχωρήσουν οικειοθελώς, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα του νέου Προγράμματος Οικειοθελούς Αποχώρησης.piraeus bank

Τον Δεκέμβριο 2020 ο διεθνής Οργανισμός CDP (Carbon Disclosure Project) κατατάσσει την Τράπεζα Πειραιώς στις κορυφαίες εταιρίες που ξεχώρισαν διεθνώς για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και την δραστηριότητά τους σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης καθιστώντας την τη μοναδική ελληνική επιχείρηση ανάμεσα στις 270 εταιρείες με βαθμολογία “Leadership A”.

piraeus bank

Τον Δεκέμβριο 2020 ολοκληρώθηκε το σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού σύμφωνα με το οποίο οι τραπεζικές δραστηριότητες του Ομίλου Πειραιώς αποσχίσθηκαν σε μια νέα κατά 100% θυγατρική τράπεζα (Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ). Συγκεκριμένες μη τραπεζικές δραστηριότητες διατηρήθηκαν στη μητρική εταιρεία του Ομίλου (Πειραιώς Financial Holdings ΑΕ), η οποία μετεξελίχθηκε σε χρηματοδοτική εταιρεία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών.