piraeus financial holdings

Ιστορική διαδρομή Ομίλου

2021-2020

Νέα Εποχή για την Τράπεζα Πειραιώς

2019-2017

Ανάκαμψη της Αγοράς
2016-2009

Αντιμετωπίζοντας την
Οικονομική Κρίση
2008-2000

Ισχυρή
εγχώρια παρουσία,
Διεθνής επέκταση
1999-1916

Τα Πρώτα Χρόνια
Η Τράπεζα Πειραιώς αποπλήρωσε τις τελευταίες Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου (Πυλώνας ΙΙ), που χρησιμοποιούσε για την άντληση ρευστότητας στο πλαίσιο του Ν.3723/2008. Με τη λήξη των Εγγυήσεων του Πυλώνα ΙΙ, η Τράπεζα Πειραιώς έπαυσε να κάνει χρήση των μέτρων του Ν.3723/2008 και κατά συνέπεια να εμπίπτει στις δεσμεύσεις του προγράμματος θωράκισης, όπως μεταξύ άλλων η υποχρέωση διορισμού εκπροσώπου του Ελληνικού Δημοσίου στο Δ.Σ. της.
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι σύναψε συμφωνία για την πώληση μετοχών της θυγατρικής της στην Κύπρο, Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ.
Το Νοέμβριο, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς εξέλεξε τον κ. Γεώργιο Χαντζηνικολάου ως Πρόεδρό του. Ο κ. Χαντζηνικολάου είναι ένα εξαιρετικά έμπειρο στέλεχος που κατείχε θέσεις υψηλής ευθύνης στο διεθνή χρηματοπιστωτικό τομέα. Κατά το μεγαλύτερο διάστημα των 33 ετών της σταδιοδρομίας του εργάστηκε σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη και στη Διεθνή Ένωση Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA) στο Λονδίνο.
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΕ Ασφαλιστικής προς την Ergo International AG, θυγατρική της Munich Re, μετά την πλήρωση του συνόλου των προβλεπόμενων στη σχετική σύμβαση όρων.
Η Τράπεζα Πειραιώς, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά, εισήγαγε ένα νέο μοντέλο πλήρως αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού καταστήματος (e-branch) που παρέχει ολοκληρωμένο φάσμα τραπεζικών συναλλαγών και μοναδική τραπεζική εμπειρία.
H Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P. για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής (98,5%) που κατέχει στη θυγατρική της στην Αίγυπτο Piraeus Bank Egypt S.A.E. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων από την Κεντρική Τράπεζα της Αιγύπτου και τις λοιπές εποπτικές αρχές Αιγύπτου, Ελλάδας και Κουβέιτ, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοίνωσε την απόκτηση του “υγιούς” τμήματος της Πανελλήνιας Τράπεζας Α.Ε. Τα “υγιή” τμήματα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Πανελλήνιας Τράπεζας Πειραιώς αφορούν στην προσδιορισμένη από την Τράπεζα της Ελλάδος περίμετρο και περιλαμβάνουν € 645 εκατ. παθητικού, εκ των οποίων € 574 εκατ. καταθέσεις πελατών, € 372 εκατ ενεργητικού, εκ των οποίων €280 εκατ. δάνεια μετά από προβλέψεις και26 καταστήματα και 163 εργαζόμενους (στοιχεία 31 Δεκεμβρίου 2014).
Αξιοποιώντας την Ισχυρή Θέση στην Αγορά

Ολοκλήρωση έκδοσης και διάθεσης στις διεθνείς αγορές, 3ετούς ομολόγου κυρίου χρέους ποσού €500 εκατ.
Oλοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 1,75 δισ. με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.Αποπληρωμή προνομιούχων μετοχών Ελληνικού Δημοσίου €750 εκατ. (Ν. 3723/2008).

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει συμφωνία για την πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ATE Ασφαλιστικής στην ERGO Insurance Group, θυγατρική της Munich Re.
Στις 8 Δεκ. 2013, η Τράπεζα Πειραιώς, ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το έργο της ενοποίησης των συστημάτων του πρώην δικτύου καταστημάτων της MILLENNIUM BANK, στο ενιαίο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής του Ομίλου. Η ενοποίηση αυτή ήταν το πέμπτο και τελευταίο βήμα, μετά την ενοποίηση των συστημάτων πληροφορικής της πρώην ΑΤΕbank (25 Ιουν. 2013) , και των εγχώριων δικτύων της πρώην Ελληνικής Τράπεζας (14 Ιουλ. 2013), της πρώην Τράπεζας Κύπρου (27 Οκτ 2013) και της πρώην CPB Bank (17 Νοε 2013).
Στις 28 Ιουνίου 2013, ολοκληρώθηκε η άντληση κεφαλαίων ποσού €8,4 δισ, με το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της αύξησης να ανέρχεται σε €1,4 δισ, ήτοι 20% της αύξησης ανακεφαλαιοποίησης των €7,3 δισ. Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ καλύφθηκε με την εκ μέρους του ΤΧΣ εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με εισφορά ομολόγων εκδόσεως EFSF.

Ολοκλήρωση της εξαγοράς του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (100%) της Millennium BCP στη θυγατρική της στην Ελλάδα Millennium Bank S.A., μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων.
Aπόκτηση όλων των καταθέσεων, δανείων και καταστημάτων στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων των δανείων και καταθέσεων των θυγατρικών τους στην Ελλάδα (leasing, factoring και Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος - IBG).
Υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του ποσοστού συμμετοχής (93,27%) της Τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της ATE Bank Romania S.A. έναντι ποσού €10,3 εκατ.

Απόκτηση του συνόλου των εργασιών και υπηρεσιών θεματοφυλακής, εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών των καταστημάτων των τριών Κυπριακών τραπεζών και των εργασιών των καταστημάτων της CPB στην Ελλάδα που αφορούν στην αντιπροσώπευση και διανομή μεριδίων ΟΣΕΚΑ.
Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη ενσωμάτωση στα συστήματά της, την πρώην ΑΤΕbank, τις εγχώριες δραστηριότητες των τραπεζών Κύπρου, CPB και Ελληνική Τράπεζα.Εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Societe Generale (99,08%) στη Γενική Τράπεζα.
Πώληση της συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς (98,5%) στην Marathon Banking Corporation στην Investors Bancorp Inc.
Απορρόφηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας Α.Ε.
Συμπλήρωση 20 χρόνων από την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς.
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €380 εκατ με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με Ν.3723/2008 με εισφορά ίσης αξίας ομόλογων του.
Ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους €0,8 δισ.
Δημιουργία Winbank Direct του πρώτου online καναλιού πώλησης τραπεζικών προϊόντων στην Ελλάδα το οποίο απευθύνεται στους πελάτες όλων των τραπεζών.
Συμφωνία για 10ετή αποκλειστική συνεργασία στον κλάδο γενικών ασφαλειών με τη Ergo Hellas, θυγατρική της Ergo International στην Ελλάδα και μέλος του γερμανικού ασφαλιστικού Ομίλου Munich Re.
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά €370 εκατ με έκδοση προνομιούχων μετοχών χωρίς δικαίωμα ψήφου, η οποία καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από Ελληνικό Δημόσιο σύμφωνα με Ν.3723/2008 με εισφορά ίσης αξίας ομόλογων του.