Δραστηριότητες Ομίλου Πειραιώς

Αγαπημένα

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. είναι εταιρεία χρηματοδοτικών συμμετοχών, εισηγμένη στο Χ.Α., και μητρική εταιρεία του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.».

Περαιτέρω, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως μητρική εταιρεία του Ομίλου Πειραιώς, κατέχει το 100% της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Πειραιώς Agency Solutions Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Διανομής Ασφαλιστικών Προϊόντων και Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών» και της ουκρανικής τράπεζας με την επωνυμία «JSC PIRAEUS BANK ICB», και διατηρεί δραστηριότητες που σχετίζονται με:

  • τη διαμεσολάβηση και διανομή ασφαλιστικών προϊόντων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ασφαλίσεων και ασφαλιστικών αποζημιώσεων προς τρίτους και σε επιχειρήσεις του Ομίλου Πειραιώς, καθώς και την έρευνα, μελέτη και ανάλυση ασφαλιστικών θεμάτων,
  • την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μετοχολογίου σε ημεδαπά ή/και σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και λοιπές επιχειρήσεις και
  • την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επιπρόσθετα, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., ως εισηγμένη εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διατηρεί υπηρεσίες ενημέρωσης και σχέσεων με επενδυτές καθώς και υπηρεσίες μετοχολογίου.