Πράσινες Χρηματοδοτήσεις Αγροτικού Τομέα

Χρηματοδότηση για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον Αγροτικό Τομέα


Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει διαχρονικά τις επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία, τόσο στον Αγροτικό Τομέα όσο και στις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Με τις εξειδικευμένες Διευθύνσεις της, Αγροτικής Τραπεζικής και Sustainable Banking, επιδιώκει την εξατομικευμένη εξυπηρέτηση των αγροτών και των αγροτικών επιχειρήσεων για την προσφορά της πλέον κατάλληλης λύσης, προσαρμοσμένης στις ανάγκες κάθε πελάτη.

Σε αυτό το πλαίσιο, προσφέρει μια νέα σειρά χρηματοδοτικών λύσεων για τους πελάτες της στον αγροτικό τομέα, που επενδύουν σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς, αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες για βιώσιμες επενδύσεις με προστιθέμενη κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.

Η νέα αυτή πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στη σταθερή δέσμευση της Τράπεζας, για την υποστήριξη της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, στην προσήλωσή της στις Αρχές της Υπεύθυνης Τραπεζικής, αλλά και στην προσπάθειά της για συμβολή στην υλοποίηση των στόχων της χώρας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Μάθετε περισσότερα

Χρηματοδότηση για την εγκατάσταση και εκσυγχρονισμό αρδευτικών συστημάτων


Ο αγροτικός τομέας είναι ένας από τους πιο σημαντικούς καταναλωτές υδάτινων πόρων, καθώς οι γεωργικές δραστηριότητες απαιτούν σημαντικές ποσότητες νερού.

Η βελτίωση της διαχείρισης των αρδευτικών υδάτων είναι απαραίτητη για έναν βιώσιμο και παραγωγικό πρωτογενή τομέα.

Η Τράπεζα Πειραιώς, επιδιώκοντας να συμβάλει στην ανανέωση του σχετικού εξοπλισμού, παρέχει χρηματοδοτήσεις για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αρδευτικών συστημάτων, αλλά και την εγκατάσταση σύγχρονων μεθόδων αειφορικής διαχείρισης των υδατικών πόρων, που είναι η βασική παράμετρος της βιώσιμης ανάπτυξης.

Μάθετε περισσότερα

Χρηματοδότηση επενδυτικών έργων για τη διαχείριση κινδύνων από την κλιματική αλλαγή


Ο αγροτικός χώρος είναι εκτεθειμένος στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η αγροτική εκμετάλλευση είναι ο μοναδικός τύπος επαγγελματικής δραστηριότητας όπου το οικονομικό της αποτέλεσμα είναι εκτεθειμένο σε μια σειρά από απρόβλεπτους παράγοντες. Οι καιρικές συνθήκες θεωρούνται ο κυριότερος παράγοντας που επηρεάζει την ανάπτυξη των καλλιεργειών.

Η Τράπεζα Πειραιώς με στόχο να ενισχύσει την προστασία των αγροτικών εκμεταλλεύσεων απέναντι στα έκτακτα καιρικά φαινόμενα και στους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή, μέσω εξειδικευμένου δανείου, παρέχει χρηματοδοτήσεις για την εγκατάσταση αντιχαλαζικών διχτυών, με το Δάνειο «Ενεργητικής Προστασίας Αγροτικής Καλλιέργειας», το οποίο καλύπτει την αγορά υλικών και τα έξοδα εγκατάστασης αντιχαλαζικών διχτυών και αντιβρόχινης μεμβράνης.


Μάθετε περισσότερα

Χρηματοδοτική υποστήριξη νέων και νεοεισερχόμενων αγροτών


Η αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα συμβάλλει τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας όσο και στην κοινωνική συνοχή, που αποτελούν σημαντικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Για το λόγο αυτό είναι στρατηγικής σημασίας η είσοδος νέων παραγωγών, καθώς οι νέες ιδέες και η διάθεσή τους, μπορούν να αποτελέσουν την κινητήριο δύναμη για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα.

Στις ανάγκες αυτές εστιάζει η Τράπεζα Πειραιώς και προσφέρει εξειδικευμένες λύσεις που αποτελούν κάτι παραπάνω από μια απλή χρηματοδότηση. Μέσω του εξειδικευμένου «Δανείου Υποστήριξης Νέων/ Νεοεισερχομένων Αγροτών», παρέχει την απαραίτητη ρευστότητα προκειμένου να διευκολυνθεί τόσο η αρχική εγκατάσταση, όσο και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενης γεωργικής εκμετάλλευσης. Μέσω του δανείου μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αγορά καλλιεργήσιμης γης, φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, μηχανολογικού εξοπλισμού και γεωργο - κτηνοτροφικών κτισμάτων.

Μάθετε περισσότερα

Μικροχρηματοδότηση αγροτών


Η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χρηματοδότηση τόσο για τις παραγωγικές τους ανάγκες όσο και για την κάλυψη αναγκών που σχετίζονται με παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους αγροτικής παραγωγής, συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης και της παραγωγής.

Η Τράπεζα Πειραιώς μέσω του προϊόντος Μικρο-χρηματοδότησης Αγροτών, δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να καλύπτει άμεσα ανάγκες που είναι σχετικές με την αγροτική δραστηριότητα. Ειδικότερα μπορεί να υλοποιεί μικρές παρεμβάσεις που ενισχύουν τη βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με παράλληλη διασφάλιση των φυσικών πόρων. Ως τέτοιες παρεμβάσεις ενδεικτικά αναφέρονται η τοποθέτηση inverter για την καλύτερη απόδοση του ηλεκτροκινητήρα της γεώτρησης, οι δράσεις για μείωση των απωλειών από τα αρδευτικά συστήματα, η κάλυψη εδαφολογικών μελετών, οι υπηρεσίες ευφυούς γεωργίας κ.α.

Μάθετε περισσότερα

Πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας


Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής αναδεικνύεται ως δυναμικός μοχλός αγροτικής ανάπτυξης της χώρας μας, καθώς προσαρμόζεται στις ανάγκες και αξιοποιεί τις δυνατότητες όλων των εμπλεκόμενων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο καταλυτικά στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Αφορά σε ένα καινοτόμο χρηματοδοτικό μοντέλο που επιδιώκει τη δημιουργία βιώσιμων συστημάτων τροφίμων και ισχυρών αλυσίδων αξίας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς διασφαλίζει την απαραίτητη ρευστότητα, από τον παραγωγό μέχρι τη μεταποίηση και την εμπορία των αγροτικών προϊόντων, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την αποτελεσματικότητα και την εξωστρέφεια στον αγροτικό τομέα. Η εξέλιξη του προγράμματος έχει αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στον αγροτικό χώρο με αμοιβαία οφέλη τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τις μεταποιητικές/εμπορικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς.

Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής προσεγγίζει “ολιστικά” την αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα και συμβάλλει στον εξορθολογισμό του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, παραγωγών-αγροτικών συνεταιρισμών - μεταποιητικών επιχειρήσεων. Δημιουργούνται με αυτό τον τρόπο αλληλένδετες και βιώσιμες αλυσίδες αξίας και ανοίγονται δρόμοι ανταγωνιστικότητας στην διεθνή αγορά, τηρώντας πάντα τις βασικές αρχές της «αειφόρου» ανάπτυξης.

Μάθετε περισσότερα