Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. (η «Εταιρεία»), στο πλαίσιο της έγκυρης πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο 2023.

Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2023   Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Έτους 2022 και ενημέρωση αναλυτών
Παρασκευή, 05 Μαΐου 2023   Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου 3μήνου 2023 και ενημέρωση αναλυτών
Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2023   Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2023 και ενημέρωση αναλυτών
Παρασκευή, 03 Νοεμβρίου 2023   Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων 9μήνου 2023 και ενημέρωση αναλυτών

Η ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση.

Η δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athegroup.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.piraeusholdings.gr).

Η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των ανωτέρω ημερομηνιών, κατόπιν σχετικής έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2023