Συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου leasing μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεικτής λογιστικής αξίας €0,5δισ. (Project Sunshine)


Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει ότι η θυγατρική της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.  («Πειραιώς» ή «Τράπεζα») κατέληξε σε συμφωνία με τη Bain Capital Credit, για την πώληση του 100% της leasing θυγατρικής του Ομίλου Sunshine Leases («Sunshine»), συμπεριλαμβανομένου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ταξινομημένου ως διακρατούμενου προς πώληση, €0,5 δισ. μεικτής λογιστικής αξίας στις 30.09.2022 (η «Συναλλαγή»).

Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής αντιστοιχεί σε 26% περίπου της μεικτής λογιστικής αξίας.

Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος των στοχευμένων και συστηματικών ενεργειών της Τράπεζας Πειραιώς, με στόχο την ολοκλήρωση του σχεδίου απομείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Η Συναλλαγή υπόκειται στους συνήθεις όρους και εγκρίσεις από τις αρμόδιες ελληνικές εποπτικές αρχές, καθώς επίσης και στη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η UBS Europe SE ενεργεί ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Πειραιώς για τη Συναλλαγή και η δικηγορική εταιρεία Ποταμίτης Βέκρης ως αποκλειστικός νομικός σύμβουλος της Πειραιώς.Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2022