Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ανταγωνιστικότητα και ελληνικές εξαγωγές 2010-2017

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ανταγωνιστικότητα και ελληνικές εξαγωγές 2010-2017: θετικές επιπτώσεις παρά τις διεθνείς προκλήσεις και τα διαρθρωτικά μειονεκτήματα


Οι ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις της πρώτης εξεταζόμενης περιόδου 2010-2014 ήταν αποτέλεσμα ενός εξαιρετικά ευνοϊκού παγκόσμιου οικονομικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, τη δεύτερη εξεταζόμενη περίοδο 2014-2017 η «επίδραση της ανταγωνιστικότητας» συνέβαλε θετικά στη συνολική μεταβολή των ελληνικών εξαγωγών από 6 έως 9 φορές πραγματοποιθείσας μεταβολής των εξαγωγών.