Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 142/11.6.2018

Με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 142/11.06.2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 178/2.10.2020, κωδικοποιούνται οι διατάξεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα και την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα. Περαιτέρω, εξειδικεύονται τα απαιτούμενα στοιχεία και οι πληροφορίες που υποβάλλονται από τους υποψήφιους μετόχους, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη των κρίσιμων λειτουργιών των πιστωτικών ιδρυμάτων για την εποπτική αξιολόγηση από την Τράπεζα της Ελλάδος της καταλληλόλητας των εν λόγω προσώπων. Αναλυτικές πληροφορίες έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος.