Γνωστοποίηση 20 Μεγαλύτερων Μετόχων

Σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποκτήσει συμμετοχή ή αυξήσει την υφιστάμενη συμμετοχή του σε πιστωτικό ίδρυμα ώστε να καθίσταται ένας από τους είκοσι μεγαλύτερους μετόχους του πιστωτικού ιδρύματος, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος την ταυτότητα και το ποσοστό συμμετοχής του. Για τα πρόσωπα αυτά η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά στοιχεία καθώς και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν ή αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος.