Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας σύμφωνα με το Ν. 3556/2007: Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου και Ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου